Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Lpp mall för slöjdämnet 7-9 ht-19

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

I denna mall kan du bocka bort de mål som inte passar in i din pedagogiska planering.

 

 

 

Elevdel

Arbetsområde:

En kort inledning som förklarar syfte med arbetsområdet ("Under kommande veckor kommer vi att arbeta med Frihetstiden..." "...Vad har 500-kronorssedeln med 1700-talet att göra?")

Konkreta mål:

Konkretisera syfte och kunskapskrav och koppla det till centralt innehåll. Detta skall bli de konkreta målen för arbetsområdet dvs beskriva vad eleven förväntas att utveckla och lära. Vad ska eleven lära sig? Tänk på att formulera målen så att det tydligt framgår hur eleven ska kunna visa sin kunskap. ("Förklara tidsbegreppet Frihetstiden och vad som kännetecknar denna period..." "...jämföra livet på landsbygden med livet i staden i ett venndiagram")

Bedömning:

beskriv vad som ska bedömas i elevens arbete och hur eleven ska visa sin kunskap utifrån syftet. 

Jag bedömer din förmåga att framställa och formge föremål genom att:

-


Jag bedömer din förmåga att välja och motivera genom att:

-


Jag bedömer din förmåga att utvärdera genom att:

-


Jag bedömer din förmåga att tolka ditt föremåls uttryck, genom att

-

Undervisning:

Här skriver du hur undervisningen kommer att gå till för att eleven ska utvecklas mot målen. Det bör vara en balans mellan fakta, förmågor och färdigheter. Här bör det finnas en koppling till det centrala innehållet. ("Vi kommer att titta på filmer om de första politiska partierna och sedan diskutera och jämföra. Vi kommer att bygga modeller av olika miljöer som visar på hur livet kunde vara under 1700-talet")

Skriv gärna med om ni har någon stödstruktur eller elevexempel ("Begreppslista: frihetstiden, hattar och mössor, skiftesreformen, Ostindiska kompaniet")

 

 
Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter