Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Stormaktstiden år 5

Fårboskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 31 januari 2021

Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? I det här arbetet kommer du få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1718. Du kommer att få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Du kommer även att få veta hur folket levde.

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang som sin historiska bildning och historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. 

 

Centralt innehåll

Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500-1700

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Det svenska Östersjöriket. Orsaken till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön.
 • Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.
 • Exempel på hur 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur det används i historiska sammanhang.

 

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig om:

 • vad en stormakt är, hur Sverige blev en stormakt och vad det fick för konsekvenser
 • varför och på vilka sätt den svenska staten växte
 • varför gruvor och järnbruk var så viktiga för Sverige
 • varför många nya städer anlades på på 1600-talet
 • intressanta personer som var viktiga under denna period som drottning Kristina och Karl XII
 • hur samernas liv förändrades under denna tid
 • hur kvinnor, män och barn levde under denna period
 • viktiga krig som utspelades under denna period och konsekvenserna
 • Sveriges gränser under den här tiden
 • orsakerna till häxprocesserna i Sverige och vilka konsekvenser det fick
 • hur vi kan använda olika historiska källor för att lära oss om livet under stormaktstiden

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsa texter i läroboken "Boken om Historia 2".
 • Arbeta med instuderingsfrågor.
 • Anteckna
 • Diskussioner 
 • Se filmer 

Bedömning

Du bedöms utifrån hur du deltar i diskussioner och är aktiv på lektionerna. Du kommer i slutet av detta arbetsområde få ett skriftligt prov för att jag ska se vad du har lärt dig.

 

Tidsram

Arbetet beräknas fortgå i ca 5-6 veckor.


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Matriser i planeringen
Matris för Stormaktstiden år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter