Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik Bråk och Procent åk 7

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4 och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Elevdel

Mål:

Tal i bråkform

Jämföra bråk

Förlänga och förkorta bråk

Addition och subtraktion av bråk

Andelen i procentform

Beräkna andelen vid förändring

Beräkna delen med huvudräkning

Beräkna delen

Beräkna det hela, 100%

 

Följande uppgifter kommer att bedömas:

Samtal och diskussioner kring uppgifter i grupp och helklass. Främst med fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.

Skriftligt prov

 

Undervisning

Lektionerna startar med ett startblock där du får chansen att på egen hand lösa en uppgift eller ett problem. Efter att du har funderat på egen hand får du diskutera dina tankar och visa din lösning för en kompis. Därefter lyfter vi uppgiften i helklass och lyssnar på hur fler tänker.

Du kommer arbeta mycket tillsammans med en eller flera kamrater. För att öva dig på att presentera och kommunicera dina lösningar och för att öva på att följa andra elevers förklaringar och resonemang.

De områden vi jobbar med finns i olika nivåer där du tillsammans med din lärare väljer den nivå som är en lagom utmaning för dig.

Till varje avsnitt finns korta filmer som du kommer ha i läxa att titta på för att förbereda dig inför lektionen.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Ga Matematik kunskapskrav åk 9 lgr 11
Uppgifter
åk 7 Ma-Prov 4 Bråk och procent
Prov kapitel 4 Bråk och procent
Kapitel 5 Algebra Planering, läxa, filmer