Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Klassisk musikhistoria år 9

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Under en termin får eleverna lära sig och stifta bekantskap med den klassiska musikhistorien från Barocken till Impressionismen. Under kursen får eleverna lära sig om epoker, kompositörer, instrument och musiken från tiden.

Arbetssätt/undervisning

Undervisningen utgår från de olika epokerna, vad som kännetecknar den historiska perioden samt en presentation av utvalda kompositörer som verkade då.

Vi lyssnar och analyserar musik från dessa olika epoker och diskuterar tillsammans i gruppen om instrument och tankar kring det vi hör.

På provet redovisar ni sedan det ni kan om de olika epokerna både på lyssningsdelar och faktakunskapsdelar. Ni ges även möjlighet att jämföra och dra egna slutsatser kring det ni skriver om eller lyssnar till.

Bedömning

Ni kommer att bli bedömda utifrån skriftliga prov samt lektionsarbete.

 

Att kunna på musikhistorieprovet

Det du ska visa på provet är att du har kännedom om olika epoker inom den klassiska musiken och att du kan jämföra dessa med varandra.

  1. Epokkännedom
  • Vad heter epoken?
  • När var epoken?
  • Vad var typiskt för epoken inom samhälle och kultur? Vilka tankar hade man om världen?

 

Jämföra epoker med varandra: Hur skiljer sig t ex Wienklassicismen mot Barocken och Romantiken?

 

Hur låter musik från Barocken, Wienklassicismen, Romantiken, Impressionismen och varför?

 

  1. Kompositörer
  • Veta lite om varje kompositörs liv och kunna placera dem i rätt epok.
  • Känna till några stycken som varje kompositör skrivit? (I urval under lektionstid)
  • Känna igen de stycken som ligger på Spotifylistan på Unicum inför provet. Vad heter stycket? Vem har skrivit stycket? Vilken epok tillhör kompositören? Hur hörs det att stycket är skrivit under denna epok?

 

  1. Begrepp och instrument

Känna till olika begrepp och instrument i musikhistorien. T ex Basso ostinato, kastratsångare, tema, programmusik, cembalo, opera, fuga, ouverture, virtuos m m.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris klassisk musikhistoria år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter