Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

LPP Varlaskolan år 9 matematik - Taluppfattning och tals användning kap 1

Varlaskolan södra, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

-Hur du räknar med bråk (addition,subtraktion,multiplikation,division)

- Repetera prioriteringsreglerna ( mattespöket )

- Att räkna med med negativa tal ( addition,subraktion,multiplikation,division)

- Skriva små och stora tal i potensform och grundpotensform

- utföra beräkningar med tal i potensform

- samband mellan prefix och tiopotenser

- värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

- Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i  kapitlet.


Begrepp att  kunna: Naturliga tal, Hela tal, Rationella tal,irrationella tal,Negativa tal, Potens, Bas, Exponent, Tiopotens, Grundpotensform och Prefix.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

- arbeta med problemlösning/EPA
- ha gruppdiskussioner.
- arbeta enskilt med läromedlet och andra uppgifter utifrån sin egen nivå.
- ha gemensamma genomgångar och enskilda genomgångar vid behov.
- arbeta med läxor och efterföljande diskussioner

Filmer

Z Kap 1 Taluppfattning och tals användning

1.1 Talmängder

1.2 Negativa tal

1.3 Potenser

1.4 Räkna med potenser

1.5 Små tal och tiopotenser

1.6 Räkna med tiopotenser

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Genom ett skriftligt prov v.39 samt kontinuerligt och formativt under gruppdiskussioner och lösningar som redovisas på lektionstid.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter