Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

9

Robotar och programmering

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 november 2020

En robot är en maskin som kan utföra bestämda uppgifter på en given signal. Om roboten är utrustad med sensorer kan den ta emot signaler och då reagera på ett förutbestämt sätt. Till exempel kan en dammsugarrobot användas för att städa hemma. I detta arbetsområde ska du bygga olika robotar som ska programmeras att "uppföra" sig som du vill

 

Syfte

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med materialet Robokit som består av motorer, lysdioder, summer, tryckknappar, IR-detektorer mm och ett dataprogram. Uppgiften är att bygga en robot som ska programmeras att "uppföra" sig som du vill. Montera sedan isär roboten och bygg en annan med nya möjligheter. Arbetet sker enskilt.

 

  Mål

  • Du ska få insikt om hur programmering och kodning fungerar samt förstå och utveckla din förmåga att resonera runt hur Internet och olika program och appar är konstruerade.
  • Du ska få chans att styra och reglera samt konstruera olika robotar och i den processen pröva och ompröva tills det fungerar bättre.
  • Du ska utveckla ditt ord- och begreppsförråd rörande datorer, internet, digital teknik, program och programmering.
  • Du ska utveckla sin förståelse för hur program är uppbyggda och att det alltid finns någon bakom som har tagit beslut om hur de ska fungera samt hur det i sin tur påverkar individer och samhällen.
  • Du ska utveckla din förmåga att kunna resonera runt programmering som ett inslag i skolan och varför eller varför inte vi ska ägna tid åt det.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Teknik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback