Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2 och 3

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Det här ska du kunna

 • diskutera och resonera om hur du tänker när du löser matematiska problem tillsammans med dina kamrater i gruppen
 • förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med tex vikt, volym och omkrets
 • kunna uppskatta och mäta vikt och volym och kunna använda dig av enheterna kg, dl och l
 • kunna uppskatta och mäta längder och kunna använda dig av enheterna cm och m
 • ha förståelse för punkt, linje och sträcka
 • kunna namnen på, konstruera och beskriva olika tvådimensionella former
 • kunna namnen på, konstruera och beskriva olika tredimensionella former
 • kunna förstå och använda dig av uppställning (algoritmer) som skriftlig räknemetod i addition och subtraktion
 • kunna läsa, skriva och räkna talen 0-1000 och kunna placera ut dem på tallinjen

Så här arbetar vi

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp och samlar dem i vår begreppsbok.
 • Vi har gemensamma genomgångar om det innehåll som arbetas med där vi kan ställa frågor och resonera matematik tillsammans.
 • Vi arbetar i par eller grupp med tex spel, iPad (Qnoddarna), matteboken "Eldorado" och laborativa/praktiska aktiviteter.
 • Vi arbetar enskilt med stenciler och matteboken "Eldorado".

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Du kan använda ord, bildspråk och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar om matematik tillsammans.
 • delta i spel och gemensamma praktiska aktiviteter och därigenom visa dina kunskaper.
 • göra skriftliga och muntliga uppgifter enskilt.
 • stämma av matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

Viktiga begrepp

bildspråk 

symbolspråk

vikt

kilogram

volym

liter

deciliter

enhet

längd

meter

centimeter

punkt

linje

sträcka

tvådimensionellt

månghörning

cirkel

kvadrat

rektangel

triangel

tredimensionellt

rätblock

kub

klot

cylinder

kon

talsorter

ental

tiotal

hundratal

uppställning

algoritm

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter