Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap, Svenska, Geografi, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Första och andra världskriget

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Första och Andra världskriget omfattade flera små och stora konflikter som utkämpades på olika ställen i världen. Bland annat på den ena sidan stod axelmakterna som i första hand bestod av Tyskland, Italien och Japan. Den andra sidan utgjordes av de allierade som framförallt var Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA. Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia.

Undervisningens mål

  • Du ska ta reda på var dessa krig utspelade sig och vilka länder som var inblandade.
  • Du ska ta reda på när dessa kamper tog plats och lära dig att förstå och diskutera konflikten. Du ska göra en enkel kronologisk beskrivning av viktiga händelser på en tidsaxel.
  • Hur gick detta till och vad hände under de år som krigen pågick?
  • Vilka var orsakerna till att krigen bröt ut?
  • Vilka blev konsekvenserna av det första och andra världskriget? Skadeverkningar, dödsoffer, gränsdragningar, förändringar i Europa m.m.?

 

 Så här kommer vi att arbeta:

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:

DU kommer att kunna visa dina kunskaper både muntligen och skrifligen i diskussioner i helklass, i skrifltiga arbeten som behandlar etiska och moraliska frågor kopplade till det vi lärt oss på lektionstid. Du kommer även att få visa dina kunskaper i ett skriftligt prov som genomförs i slutet av kursen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Utställning WWII
Instuderingsfrågor WWII
Fördjupning
Instuderingsfrågor WWII
Podcast WWII (andra världskriget)
Första världskriget och mellankrigstiden uppgifter
Muntlig och skriftlig uppgift.
WW2 - muntlig uppgift
Första världskriget instuderingsuppgifter
Att träna på inför provet den 6/2
Andra Världskriget - Fördjupning
PROV - Första världsriget