Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Religionskunskap, Historia, Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Första och andra världskriget

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 oktober 2023

Första och Andra världskriget omfattade flera små och stora konflikter som utkämpades på olika ställen i världen. Bland annat på den ena sidan stod axelmakterna som i första hand bestod av Tyskland, Italien och Japan. Den andra sidan utgjordes av de allierade som framförallt var Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA. Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia.

Undervisningens mål

  • Du ska ta reda på var dessa krig utspelade sig och vilka länder som var inblandade.
  • Du ska ta reda på när dessa kamper tog plats och lära dig att förstå och diskutera konflikten. Du ska göra en enkel kronologisk beskrivning av viktiga händelser på en tidsaxel.
  • Hur gick detta till och vad hände under de år som krigen pågick?
  • Vilka var orsakerna till att krigen bröt ut?
  • Vilka blev konsekvenserna av det första och andra världskriget? Skadeverkningar, dödsoffer, gränsdragningar, förändringar i Europa m.m.?

 

 Så här kommer vi att arbeta:

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:

DU kommer att kunna visa dina kunskaper både muntligen och skrifligen i diskussioner i helklass, i skrifltiga arbeten som behandlar etiska och moraliska frågor kopplade till det vi lärt oss på lektionstid. Du kommer även att få visa dina kunskaper i ett skriftligt prov som genomförs i slutet av kursen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.

De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.

Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.

Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort.

Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller.

Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mellankrigstiden
Första världskriget och mellankrigstiden uppgifter
Muntlig och skriftlig uppgift.
WW2 - muntlig uppgift
Första världskriget instuderingsuppgifter
Att träna på inför provet den 6/2
Andra Världskriget - Fördjupning
PROV - Första världsriget
Fördjupning
Podcast WWII (andra världskriget)
Instuderingsfrågor WWII
Utställning WWII
Instuderingsfrågor WWII

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback