Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Läsförståelse HT och VT år 6

Provskola i Nordanstig (Grundskola), Nordanstig · Senast uppdaterad: 28 augusti 2017

Du ska få lära dig att använda läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser. Läs och njut!

Syftet med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika texttyper: beskrivande-, förklarande- och argumenterande text, instruktioner, dikter, biografier.

I mötet med olika typer av texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Målet med arbetsområdet är:

 • att du ska kunna använda några lässtrategier då du möter nya texter.
 • att du ska kunna berätta om innehållet i texten och svara på frågor både muntligt och skriftligt.
 • att du ska lyssna aktivt på sådant vi läser gemensamt och kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst eller lyssnat på, till egna erfarenheter och åsikter.
 • kunna läsa olika typer av texter med förståelse och flyt.
 • lära oss strategier för att minnas och kunna återberätta texter med hjälp av nyckelord

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, gemensamma samtal och eget arbete. Du deltar i samtal och diskussioner om de texter vi läser gemensamt och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter du arbetar med. Vi kommer att arbeta med läsförståelseuppgifter som behandlar texten på tre olika nivåer, på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Vi kommer också att skriva loggbok om det vi läst utifrån olika frågeställningar. Du utvecklar ditt läsflyt genom att läsa olika sorts böcker och texter, självständigt, i par och i grupp.

 

Läsförståelsestrategierna vi kommer att fokusera på är (från Zick Zack läsrummet):

 • stanna upp och förtydliga
 • återberätta
 • förutspå och gissa
 • leta ledtrådar i texten
 • ta hjälp av det du redan vet

 

 

Undervisningen kommer att följa genrepedagogikens grundstenar:

 • Lära genom att samarbeta
 • stöttning av kamrater och lärare
 • språket som verktyg för kommunikation
 • arbeta med specifika genrer
 • stegvis undervisning om språkliga mönster

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Testuppgift Lönnberg
Testuppgift 2 Lönnberg
Litteraturhistoria
Testuppgift Svenska
Uppgift 5
Läsförståelse 1
Uppgift 7
Varför heter det inte svenskaläraret?!
Testuppgift Sv
Testuppgift Ilsbo skola
Testuppgift
Uppgift 12
Uppgift 13
Läsförståelse Skönlitteratur
Läsförståelse; Skönlitteratur
Läsförståelse; sakprosa
Läsförståelse sakprosa