Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

LPP svenska som andraspråk årskurs 5 läsåret 2017-2018

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Så här kommer vi att arbeta med svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk årskurs 5 läsåret 2017-2018

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala/samtala.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla en säkerhet i skrift

 • Kunna bedöma olika sorters texter samt utifrån respons bearbeta egna texter ex. handstil, röd tråd, stavning och skiljetecken
 • Skriva olika sorters texter som är strukturerade utifrån textsort ex. rubriker
 • Kunna de vanligaste stavningsreglerna för elevnära ord ex. för dubbelteckning samt e- och ä-ljudet
 • Skriva substantiv, verb och adjektiv i rätt form
 • Hitta din speciella studieteknik och använda olika stöd för skrivandet ex. tankekarta och stödord
 • Kunna använda en ordbok och andra hjälpmedel (som datorn) för att ta reda på hur ord stavas och vad det betyder
 • Skriva berättande texter med röd tråd och enkla beskrivningar 

¤ Utveckla en säkerhet i läsning

 • Läsa olika elevnära texter med flyt genom att använda fungerande lässtrategier
 • Kunna återge betydelsefulla delar av en text och dra enkla slutsatser om en text  
 • Kunna förklara vad som utmärker en viss textsort
 • Kunna läsa texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor och dra enkla slutsatser av dessa
 • Känna till några barn- och ungdomsboksförfattare och skriva en bokrecension utifrån en mall
 • Kunna söka information och kritiskt granska källmaterial och information samt förklara hur tillförlitligt material och källa är.

¤ Utveckla en säkerhet i tal

 • Kunna tydligt framföra om dina åsikter
 • Göra olika former av redovisningar och föredrag
 • Planera, genomföra och sammanställa en intervju
 • Kunna tydliggöra känslor i olika beskrivningar
 • Kunna använda olika stöd för att förstärka det talande språket

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Strategier för att lära sig och studieteknik
 • Språklekar
 • Lyssna
 • Berätta
 • Diskutera
 • Reflektera
 • Argumentera
 • Lässtrategier
 • Läsa
 • Läsförståelse
 • Högläsning
 • Strategier för att skriva
 • Självvärdering
 • Ge respons på egna och andras texter
 • Skriva olika sorters texter
 • Handstil/Skrivstil
 • Skiljetecken
 • Olika sätt att strukturera en text
 • Språkets struktur (grammatik)
 • Stavningsregler
 • Rita/måla
 • Dramatisera
 • Film
 • Föredrag och redovisa (muntligt/skriftligt)
 • Söka information och kritiskt granska information
 • Självvärdering och ge respons till andra
 • Intervju
 • Ordlista
 • Dator och iPad m.m.

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta praktiskt och teoretiskt
 • Utgå från elevernas frågor och intressen
 • Använda närmiljön
 • Digitala verktyg
 • Arbeta ämnesövergripande

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Tala
 • Skriva
 • Läsa
 • Hur du använder språket
 • Språklig struktur
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Svenska som andraspråk bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2017-2018, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter