Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5

LPP idrott och hälsa årskurs 5 läsåret 2017-2018

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 juli 2018

Så kommer vi att arbeta med idrott och hälsa.

Idrott och hälsa årskurs 5 läsåret 2017-2018

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att röra dig, genomföra fysiska aktiviteter, få insikt i allemansrätten och att motverka risker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin fysiska förmåga

 • Kunna sätta ihop och utföra sammansatta rörelser i kombination med gymnastikredskap ex. enkla hopp
 • Förklara och leda några traditionella lekar och vanliga bollspel
 • Följa och göra egna rörelser till musik
 • Hantera cykeln i trafiksituationer
 • Kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp i samtal ex. träningsformer, levnadsvanor och kroppsuppfattning

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter

 • Göra en egen dans som följer takt och rytm i valfri musik
 • I samtal kunna beskriva vad som utvecklar god hälsa samt ge exempel på detta
 • Kunna använda närmiljön i valet av fysiska aktiviteter
 • Känna till vad som förebygger skador och ge exempel på detta
 • Kunna planera, leda och genomföra samt utvärdera en lektion i idrott och hälsa

¤ Utveckla förmågan att genomföra olika fysiska aktiviteter utomhus

 • Orientera dig ute i naturen med hjälp av karta och kompass
 • Kunna vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till allemansrätten

¤ Utveckla förmågan att förebygga risker och hantera nödsituationer

 • Kunna se och ta bort eventuella risker och förebygga olyckor innan en aktivitet startar samt om en olycka inträffar ha en handlingsplan för vad som ska göras ex. ta hand om skadade och påkalla hjälp
 • Förklara begreppet badvett och vad du behöver tänka på när du är vid vatten vintertid
 • Hantera nödsituationer vid vatten

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Gymnastik
 • Redskapsgymnastik
 • Motoriska grundformer
 • Boll- och lagsporter
 • Samarbetsövningar
 • Friidrott
 • Cykelkörkort
 • Simning
 • Lekar
 • Rörelser, dans samt takt och rytm
 • Lägerskola
 • Orientering med karta och kompass
 • Friluftsliv/allemansrätten
 • Uppvärmning och avslappning
 • Säkerhet och hänsynstagande samt regler
 • Förebygga och hantera olyckor
 • Planera, genomföra och utvärdera
 • Dokumentera arbetet 

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Spela och leka
 • Rörelser
 • Testa olika idrotter
 • Dansa
 • I olika miljöer (utomhus och inomhus)
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Röra dig
 • Planera och genomföra fysiska aktiviteter
 • Anpassa sig vid utomhusvistelse
 • Hantera risker

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Idrott och hälsa bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2017-2018, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter