Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi, Bild, Teknik, Idrott och hälsa, Matematik, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Engelska, Fysik

·

Årskurs:

5 - 6

Bygga broar

Allerums skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 november 2017

Vad är en bro? Varför bygger man broar? När började man bygga broar i Sverige? Vad finns det för olika brokonstruktioner? Vilket material används när man bygger broar? Varför kan man säga att en bro är en teknisk lösning? Vad finns det för koppling mellan teknik (broar) och samhällets utveckling? Kan man bygga mänskliga broar? Finns det broar inom religioner? Finns det konstnärer som arbetar med broar?

Målet med undervisningen är att...           

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Analysera, genom att förklara och påvisa samband, samt se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
 • Kommunicera, genom att redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Se helheter (Metakognition), genom att tolka, värdera, reflektera och lösa problem, samt pröva och ompröva.
 • Hantera information, genom att kritiskt granska den.
 • Använda begrepp i olika och nya sammanhang.

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa och skriva olika texter
 • samtala och diskutera om broar ur olika perspektiv så som tid, mellan människor, platser och livsåskådningar
 • skissa och bygga efter skissen
 • pröva och ompröva
 • bygga en modell
 • skriva om olika broar samt kunna använda rätt begrepp så som hängbro, valvbro, bågbro eller balkbro.
 • söka efter fakta om broar, tänk på att vara källkritisk

   Efter vi arbetat klart med området ska du kunna:

 • känna till olika slags broar och vad som är specifikt för dem
 • förklara vad som gör de hållfasta och stabila
 • förstå och använda dig av begrepp på rätt sätt
 • göra en  ritning och bygga  en modell av en bro i grupp, alltså genomföra en konstruktionsuppgift
 • kunna skriva olika slags texter kopplade till ämnet
 • förstå hur broar förändrar och förenar människor och livsöden på olika sätt

 Detta kommer vi att bedöma


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Matriser i planeringen
Bygga Broar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter