Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik, Geografi, Matematik, Historia, Slöjd, Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Bild, Svenska som andraspråk, Religionskunskap, Engelska, Kemi, Svenska, Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Vågbro 7-9 LPP-mall: Lgr 11

Vågbroskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 augusti 2017

En planeringsmodell för Vågbroskolan 7-9

LPP-mall utifrån Lgr 11

En mall att utgå ifrån om man vill ha stödrubriker och hjälptext på vad avsnitten kan tänkas innehålla. Lokala pedagogiska planeringar kan se ut på många olika sätt.

Nedan följer ett exempel på hur man kan bygga upp en LPP. Exemplet ska inte uppfattas som normerande utan som illustrativt exempel. En lokal pedagogisk planering bör vara formulerad på ett sådant sätt att både elever och vårdnadshavare kan se och förstå sambandet mellan de nationella målen och undervisningen. Låt eleverna vara med och ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt för att öka deras förståelse för vad de ska lära sig och utveckla i skolan.

Om du vill utgå från denna mall när du gör din LPP så kan du ta bort detta avsnitt genom att klicka på krysset i slutet av den gråa rubrikraden "LPP-mall utifrån Lgr 11" Självklart kan du även ta bort och lägga till text utifrån dina behov. Du kan även ändra ordningen på de olika avsnitten genom att använda dig av pilarna i rubrikraden.

Som ett komplement till denna mall finns "LPP-mall ex. utifrån Lgr 11. Deckare"

Beskrivning av arbetsområdet

En inspirerande text som beskriver vad planeringen för årskursen eller ett arbetsområde ska innehålla. Här skulle man också kunna förtydliga hur lång tid som arbetsområdet sträcker sig över.

Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Vilka långsiktiga mål (förmågor) ska undervisningen behandla?

 • Finns det förmågor i andra ämnen som kan ingå i arbetsområdet?

 • Hur kan vi tydliggöra och konkretisera arbetsområdena för eleverna?

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

 • Vilka punkter i det centrala innehållet ska finnas med i arbetsområdet?

 • Finns det centralt innehåll i fler ämnen som passar arbetsområdet?

 • Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intressen?

 • Hur kan vi konkretisera innehåll för eleverna?

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

När läraren är klar med syftet och det centrala innehållet kan man ta med eleverna och börja planera arbetssätt. För att eleverna ska kunna påverka i realiteten måste lärarna visa på en mängd olika sätt, både hur vi kan organisera undervisningen och hur eleverna själva vill bli bedömda.

 • Vilka övningar/aktiviteter ska eleverna göra som stödjer de långsiktiga målen och kunskapskraven?

 • Ska vi arbeta individuellt/grupp?

 • Vilket material ska vi ha?

 • Hur ska vi hitta fakta? Bibliotek, internet,läroböcker, filmer...

Bedömning (Kunskapskrav)

Eleverna bör alltid känna till vad som kommer att bedömas i deras arbeten innan arbetet startar. Att veta vad som bedöms kommer att påverka deras sätt att lära. En synliggjord bedömning kommer även att tala om för eleverna vad som räknas som viktiga kunskaper och förmågor.

Här ska du skriva hur bedömningen kommer att gå till (skriven text, muntligt, problemlösande aktivitet etc.) och vad du kommer att bedöma i elevernas arbete. Viktigt att beskriva vad det är i elevernas arbete som ska bedömas, och inte att beskriva vad eleverna ska göra.

 • Hur tydliggör och konkretiserar vi kunskapskraven för eleverna så att de blir medvetna om vad de bedöms mot.

Bedömningsmatriser

Ett sätt att göra sina bedömningar kan vara att använda sig av en matris. Den bör då vara formulerad så att den är beskrivande. Matris och planering bör vara tydligt kopplade till varandra. När en matris tilldelats en elev så kan både läraren och eleven göra klick i matrisen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Uppgifter
Ej namngiven