Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik åk 6 - Taluppfattning; decimaltal, procent och sannolikhet

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2017

Kap 1-2 i Matteborgen

Upplägg

 • Vi arbetar utifrån matematikboken Matteborgen.
 • Vi kommer löpande arbeta med multiplikationstabellen genom att varje vecka ha ett test och som stående läxa har eleverna att arbeta med multiplikationstabellen och att automatisera den.

 

Genomförande:

 • ha genomgångar
 • göra par- och gruppuppgifter
 • Du kommer att få träna dig i att kommunicera och redovisa matematik
 • Genom problemlösning varje vecka med EPA-metoden (enskilt, par och grupp)
 • arbeta i boken
 •  

   

Mål

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division
 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Begrepp

 • hela tal
 • decimaltal
 • tiondel
 • hundradel
 • tusendel
 • decimal
 • decimaltecken
 • hel
 • halv
 • fjärdedel
 • femtedel
 • tiondel
 • hundradel
 • bråkform
 • decimalform
 • procentform
 • rabatt
 • rea
 • sannolikhet
 • chans
 • risk
 

 

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina förmågor både under lektionstid i klassrummet och genom ett skriftligt prov.

Du kommer att bedömas formativt under arbetets gång.

Se bedömningsmatrisen för detaljer.

 

 

Förmågorna i matematik

Problemlösningsförmåga

Formulera och lösa problem själv och i grupp genom att välja strategier och metoder som passar för att lösa problemet. Föreslå olika sätt att lösa problem. Tolka resultat och dra slutsatser. Resonera om resultatens rimlighet.

Begreppsförmåga

Kunna matematiska begrepp och använda dem i olika sammanhang.

Metodförmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

Redogöra för och samtala om hur du löser och redovisar uppgifter. Föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter