Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Bild, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Sagotema

Linehedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 september 2017

Nu ska vi möta sagans värld. Kommer prinsessorna att få sina prinsar?

Lokal pedagogisk planering svenska årskurs 2

Linehedsskolan

läsår 17/18

 

Område: Sagotema

 

Syfte: 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Förmågor i fokus:

· förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

· förmåga att läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften

· urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll Sv:

Läsa och skriva

· Lässtrategier för att förstå texter

· Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text

· Handstil och att skriva på dator

· Språkets struktur med stor och liten bokstav och punkt samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter

Tala, lyssna och samtala

· Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

· Berättande texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.

· Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

 Bild:

Bildframställning

· Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

 Musik:

Musicerande och musikskapande

· Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 Läsa och skriva

· Eleven läser bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt

· Eleven återger några för eleven viktiga delar av innehållet ur en elevnära text och visar grundläggande läsförståelse

· Eleven skriver enkla texter

· I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter, t.ex. jag, och

Tala, lyssna och samtala

· Eleven återger några för eleven viktiga delar av innehållet ur en elevnära text och visar grundläggande läsförståelse

· Eleven kan ta enkla muntliga instruktioner

Berättande texter och sakprosatexter

· Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

 

Genomförande:

Lyssna, titta och samtala om sagor och dess innehåll

Genomgång om hur man skriver sagor och vad de ska innehålla

Skapande av egna sagor

Fokus på läsförståelsestrategier

Måla illustrerande bilder till sagorna (framställa sagobilder)

Dramatisera en saga

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

du deltar på genomgångarna om sagor

du är delaktig i arbetet med att skriva en saga du redovisar sagan i grupp (dramatiserar)

du kan benämna några sagor som vi har diskuterat

du skapar en sagobild


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter