Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Lagar och regler 5 rosa

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 26 augusti 2017

Hur skulle ett samhälle utan lagar och regler fungera? Samhällets viktigaste lagar handlar om att skydda våra mänskliga rättigheter och demokratin. Dessa lagar kallas för våra grundlagar. "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."

Jag kommer att arbeta med följande förmågor:

  • Begreppsförmågan -  förstå och använda de begrepp vi möter.
  • Analysförmågan -  se orsaker och konsekvenser av olika händelser, se likheter och olikheter.
  • Kommunikationsförmågan - vara delaktig i samtal, diskussioner och redovisningar.
  • Informationshanteringsförmågan -  läsa och förstå de texter vi arbetar med.

 Så här arbetar vi med arbetsområdet:

  • Arbeta med Upptäck samhälla samt faktatexter från andra källor, tex brottsrummet.se.
  • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
  • Diskutera händelser i helgrupp och i mindre grupp
  • Titta på filmer och sedan bearbeta innehållet tillsammans på olika sätt
  • Arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter, både muntliga och skriftliga. 

Det här behöver jag visa att jag kan:

  • Se matris nedan

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Matriser i planeringen
Lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter