Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska åk. 7-9

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 4 september 2017

Vi kommer att arbeta med att lära känna varandra bättre i vår nya grupp. Detta genom att intervjua varandra och ha olika typer av samtal. Därefter kommer vi att prata om källkritik. Vad är det för något och varför är det bra att vara källkritisk?

Då vi är många nya elever kommer börja med att intervjua varandra i mindre grupper. Detta mynnar sedan ut i en grupplek. Vi kommer arbeta mycket med att alla ska våga tala och säga sin åsikt och komma med argument.
Sedan arbetar vi vidare med källkritik. Vad är källkritik och varför är det bra att vara källkritisk?
I slutet av terminen gör var och en ett eget arbete där du får använda dig av källkritik.Texten kommer att bearbetas utifrån skrivregler och sedan att redovisas i mindre grupp. Detta görs digitalt.


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

skriva texter för olika syften och mottagare,

söka och värdera information från olika källor.

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.

Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.

Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.

Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.

Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.

Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.

Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.

I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.

Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.

Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.

Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.

Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Svenska grundsärskolan åk. 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter