Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Skriva olika texter

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 september 2019

Hur gör vi för att skapa lust till skrivandet? När behöver vi skriva för hand och när skriver vi på datorn/iPaden? Hur gör vi för att komma framåt i olika texter och skriva mer än några få rader?

Analys: En del elever tycker om att skriva för hand, andra på dator/iPad. Några elever tycker om att skriva kortare respektive längre texter och  en del elever vill helst slippa skriva något överhuvudtaget. Datorn/iPaden fungerar som stöd till de som tycker att det är jobbigt att hålla i pennan och få något skrivet. Eleverna behöver få insikt i vikten av att kunna skriva olika texter till olika mottagare.

Syfte/mål: Undervisningen syftar till att göra eleverna trygga i skrivningen. De ska kunna skriva olika texter med tydligt innehåll. Innehållet i texterna ska vara uppbyggt på ett ganska bra sätt och språket ska vara skrivet lite varierat. Eleverna ska även känna sig trygga med att veta när man använder de vanliga skrivreglerna som t ex stor bokstav, punkt och frågetecken mm. Stavning och stavningsregler kommer att behandlas.

Konkretisering av målen: Eleven har uppnått målen när hen har förmågan att:

  • kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll
  • kunna göra sammanfattningar i tidsordning
  • kunna stava vanliga svenska förekommande ord
  • kunna skriva för hand så att man kan se vad står
  • kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
  • kunna använda sig av digitala hjälpmedels ordbehandlingsprogram

Eleven har uppnått målen för skrivning:

  • när hen kan producera en text, för hand eller med hjälp av datorns ordbehandlingsprogram, som är tydlig och lättbegriplig för både lärare och klasskompisar.

Bedömning: När eleverna har skrivit färdigt en skrivuppgift bedömer läraren hur det har gått enligt målen ovanför, se texten. Läraren bedömer även under arbetets gång och hjälper eleven att utveckla sitt språk.

Eleven kan få högre måluppfyllelse (betyg i år 6) efter hur hög prestationen är, t ex hen är rätt säker på stavningen, kan skriva lite längre texter med tydligt innehåll, kan de vanliga skrivreglerna.

Genomförande: Eleverna övar på sin skrivförmåga vid flera lektionstillfällen varje skolvecka. De får givna arbetsuppgifter som ska genomföras vid ett eller flera tillfällen. Mycket av innehållet är knutet till läsuppgifterna som vi jobbar med när vi tränar läsförståelsen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter