Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Krusboda skola, idrott och hälsa år 1-3 Friluftsliv och utevistelse (3 av 3) 17/18

Krusboda skola, Tyresö [Inactive] · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola, idrott och hälsa år 1-3 Friluftsliv och utevistelse (3 av 3)

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Orientera
Att orientera sig behöver inte alltid vara kopplat till sporten orientering, det viktiga är att kunna förstå kartor och kunna tillgodogöra sig informationen så att man kan följa dem. Vi övar på att orientera genom att gå kartpromenad, lära oss karttecken och kartans uppbyggnad. Detta gör vi i grupp, par eller enskilt.  

Att träna olika begrepp som under, ovanpå, bredvid, bakom, framför, etc gör att vi lättare kan tala om hur andra ska orientera sig eller hur man beskriver en plats för någon. Orientering handlar inte bara om att följa en karta, det handlar även om att kunna ge instruktioner till en plats samt att kunna ta instruktioner till en plats och kunna följa dem. 

Lekar ute främjar de motoriska grundformerna och vi drar nytta av naturen och närmiljön runt skolan. Att vara utomhus innebär att anpassa sig till naturen det innebär att olika regler för säkerhet och hänsyn förändras beroende på lek och utemiljö vilket är viktigt att tänka på.

5. Bedömning

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

6. Kunskapskrav

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Krusboda skola, IDH år 1-3 Friluftsliv och utevistelse (3 av 3)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback