Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Fysik, NO (år 1-3), Historia, Bild, Svenska, Biologi, Geografi

·

Årskurs:

5

Veckans grej LÅ17-18

Skolbyns skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 september 2017

En variant av Grej of the day, skapad av Micke Hermansson. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram lärande på ett lustfyllt sätt - och en insikt om att "Kunskap är coolt".

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former".

Innehåll

Under läsåret ska vi:

Ta del av mikrolektioner inom de flesta av skolans ämnen. Lektionerna kan handla om historiska personer, platser, byggnader, evenemang, högtidsdagar, händelser, djur, natur, yrken, begrepp och mycket mer. Lektionerna har stöd i läroplanerna för olika ämnen. 

Ursprungsidén kommer ifrån Micke Hermanssons Grej of the day, vilket innefattar en mikrolektion varje dag. Vi kommer att arbeta med en "grej" under 40 min en gång i veckan. Eleverna får en ledtråd dagen innan lektionen, och får på så vis möjlighet att gissa vad lektionen ska handla om.

 

Konkretisering av mål

Läraren kommer att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text. Eleverna dokumenterar i sina -böcker. 

Eleverna kommer under vårterminen att göra egna "grejer" som presenteras inför klassen.

Arbetssätt

  • Gemensamma genomgångar
  • Korta anteckningar och dokumentationer görs av eleverna
  • Repetition av innehåll sker under tid

 

 

 

Bedömning

Dessa mikrolektioner bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga att hantera information, kommunikativa förmåga, begreppsliga förmåga och metakognitiva förmåga får möjlighet att utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback