Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tala, läsa och skriva

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 19 september 2017

 

Planering svenska, återberättande text (ur Klara svenskan)

 

Mål

 

Tala

 

Jag kan:

 

 • återberätta i kronologisk ordning

 • hålla mig till ämnet

 • använda varierande tidsord

 • tala tydligt

   

  Skriva

  Jag kan:

   

 

 • skriva rubrik, inledning och avslutning

 • hålla mig till ämnet

 • skriva i kronologisk ordning

 • skriva med varierade tidsord

 • dela upp min text i stycken

 • skriva med verben i preteritum

  Läsa

  Jag kan:

 

 • urskilja den återberättande textens struktur

 • förutspå textens handling

 • reda ut oklarheter i texten

 • ställa frågor till texten

 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst

   

  Förmågor

 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

 

Centralt innehåll

 

 • Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 • Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 • Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 • Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 • Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

 

 

Kunskapskrav

 

 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter