Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1

Skogstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Åk. 1 arbete med matematik.

Vi kommer att arbeta med:

Kapitel 1,2,4,5,9,10,12 och 13 i Pixel Matematik 1A och 1B

* Talen 0-10

* Addition och subtraktion 0-10

* Talen 0-20

* Addition och subtraktion 0-20

* Talen 0-100

* Addition och subtraktion 0-100

* Dubbelt och hälften

* Räkna till 100

 

Hur vi arbetar:

      * i matteboken

  • med praktiska övningar 
  • med olika mattespel och appar bla NOMP, Tiokompisar och Zcooly
  • enskilt och i grupp
  • ha gemensamma genomgångar
  • föra samtal kring matematiken
  • samarbetsövningar


Elevernas delaktighet och inflytande i LPP:n synliggörs med hjälp av fotografier i elevens lärlogg eller i klassbloggen.

Bedömning 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Skolverkets bedömningsstöd för åk.1

Hur ska det bedömas?

Du kommer att bli bedömd genom:

  • ditt deltagande under lektionerna
  • diagnoser
  • muntliga tester

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter