Skolbanken Logo
Skolbanken

Blåklockans pedagogiska planering hösten 2017 samt våren 2018

Lyckans förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Båstad kommun har fastställt ett prioriterat målområde för förskolans pedagogiska verksamhet vilket är; språk och kommunikation i samspel. Blåklockans prioriterade läroplansmål; Förskolan skall sträva efter att varje barn: “utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” “får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” Förskolan skall “utveckla intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” “ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Skolverket, 2010). Syftet med vårt valda tema är att; Vi vill uppmuntra och utveckla barns nyfikenhet och intresse för språk. Vi vill att barn skall känna glädje med, och en trygghet i, sitt eget språk. Att de skall kunna uttrycka sig genom sitt tal och sitt kroppsspråk och genom detta utveckla sina sociala relationer. Genom vårt valda tema vill vi även stärka samarbetet mellan förskolan och hemmet och möjliggöra för barn och föräldrar att få ett reellt inflytande över verksamheten och dess innehåll.

Nulägesanalys och bakgrund. Var är vi?

Blåklockan är en avdelning som riktar sig till förskolans yngsta barn. På avdelningen vistas 12 barn i åldrarna 1-3 år tillsammans med tre verksamma pedagoger. Barngruppen består av såväl barn med svenska som modersmål som flerspråkiga barn (i dagsläget är denna fördelning häften var). Detta bidrar i förlängningen till att det i barngruppen finns en bredd av olika förkunskaper gällande det svenska språket. Några förstår mer svenska än de kan tala samtidigt som andra har ett rikt ordförråd. Samtliga barn befinner sig i olika stadier av sin individuella, språkliga utveckling.

Språkliga möten och icke-verbal kommunikation förekommer i alla former av samspel. Vardagssituationer som till exempel vid lämning och hämtning, blöjbyten, samlingar och matsituationen är enbart några av de tillfällen där barn och vuxna kommunicerar med varandra på en mängd olika plan (genom talet, kroppsspråk, gester och mimik).

 

Syfte och målsättningar. Vart ska vi?

Vi vill uppmuntra och utveckla barnens nyfikenhet och intresse för språk i olika former och sammanhang. Vi vill att barnen skall känna en glädje med, och en trygghet i, sitt eget språk. Att de skall kunna uttrycka sig genom sitt tal och sitt kroppsspråk och genom detta, i förlängningen, utveckla goda sociala relationer till människor i sin omgivning.

Vi kommer att arbeta med, samt utifrån, barnens unika intressen och erfarenheter. Utifrån rådande forskning (däribland Fast, 2017: Börja i barnens erfarenheter) finns det nämligen en stor pedagogisk vinst i att utgå ifrån just barnens erfarenheter för att på bästa sätt fånga och inspirera dem till att erövra ny kunskap och skapa sig nya erfarenheter. Vi vill uppmuntra barnen till att vara experterna och visa oss vuxna vägen, vi lär nämligen tillsammans och av varandra. Barnen kommer, tillsammans med sina föräldrar, att välja ut exempelvis en saga, en bilderbok, en sång eller en ramsa som barnen tycker om. Det kan även handla om en karaktär som barnen uppskattar från olika interaktiva medier och forum. Utifrån det material som inkommer kommer vi att leta efter gemensamma nämnare som vidare kommer utgöra grunden i det fortsatta pedagogiska arbetet. Vidare vil vi även, genom temat, skapa och upprätthålla ett samarbete och en god dialog mellan förskolan och hemmet där vi, tillsammans, tar del av varandras erfarenheter och kompetenser för att på bästa sätt möta varje enskilt barn. I detta samarbete strävar vi även efter att lyfta den språkliga mångfald som finns i barngruppen och vår förhoppning är att vi i detta kan ta hjälp av vårdnadshavaranas kompetens.

Genom leken och genom att barnen får möjlighet att vistas i olika miljöer och få tillgång till olika material ges många tillfällen till samspel. Kommunikationen arbetar vi kontinuerligt med hela tiden. Detta sker lika mycket i de planerade pedagogiska aktiviteterna som i vardagssituationerna. Vi arbetar aktivt med vår miljö genom vilken vi önskar utgå främst ifrån barnens intressen. Vi gör observationer där vi reflekterar över vad barnen uttrycker och efterfrågar i sin lek och vad de är intresserade av för material.

 

Strategier/ Insatser och genomförande. Hur gör vi?

Vi använder oss utav beprövade erfarenheter, aktuell forskning och relevant litteratur.

Vi delar många gånger in barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn.

Vi använder oss utav TAKK (Tecken som Alternativt och Kompletterande Kommunikation) för att förstärka och konkretisera det talade språket och synliggör även detta på avdelningen genom bilder och foton. Vidare delger vi även vårdnadshavarna vilka tecken vi arbetar med så att de har möjlighet att använda aktuella TAKK-tecken även i hemmet.

Vi möjliggör för och inbjuder till spontana lärtillfällen, där barnen får möjlighet till och uppmuntras att lära tillsammans och utav varandra.

Vi sätter ord på det vi gör.

Vi erbjuder material och miljöer som väcker barnens nyfikenhet till att  utforska, upptäcka, samtala och samspela.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback