Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Arbetslivet

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Arbetsmarknaden är den plats där arbetsgivare och arbetstagare möts, för att erbjuda anställning och arbetskraft. Det är också den plats där människan spenderar större delen av sitt vuxna liv. Vad krävs av dig för att ta dig in på arbetsmarknaden? Vad har du för rättigheter som arbetstagare och vem kan hjälpa dig med dessa? Hur har arbetsmarknaden i Sverige utvecklats under de senaste hundra åren? Detta är några av de frågor som vi kommer diskutera under detta arbetsområde.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur man som individ kan påverka sin arbetssituation samt hur samhället påverkar och påverkas av detta
 • analysera och uttrycka olika ståndpunkter kring aktuella samhällsfrågor, så som utbildning, jämställdhet, arbetslöshet och fackföreningar samt fundera kring dessa frågor ur olika perspektiv

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att använda dig av begrepp kopplade till ämnesområdet
 • din förmåga att resonera kring frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, utbildning och fackföreningar, hur individen kan påverka sin egen situation och hur detta påverkar och påverkas av samhället
 • din förmåga att diskutera aktuella frågeställningar utifrån olika perspektiv och scenarier samt underbygga dina argument med fakta. 

Hur ska detta bedömas?

 • aktivt deltagande på lektionerna, i genomgångar och diskussioner
 • skriva och lämna in din praouppgift
 • framföra dina åsikter och ståndpunkter kring ett specifikt ämne i en avslutande gruppdiskussion

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner kring arbetslivets historia och utveckling, utbildning, jämställdhet, arbetslöshet och fackföreningar
 • arbete med frågeställningar och förberedelser inför gruppdiskussioner
 • avslutande gruppdiskussioner kring ett av ovanstående områden

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback