Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd, Matematik

·

Årskurs:

4

Geometri åk 4 ht-17

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Hur mätte man förr? Hur gör vi idag? Det gäller att välja rätt enhet och se rimligheten i våra svar. Här tränar vi oss också på olika geometriska objekt t.ex.kvadrat, rektangel, triangel och cylinder.

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du ska kunna

Centralt innehåll

När du arbetat med det här arbetsområdet ska du

•känna till något hur man mätte förr

•kunna uppskatta och mäta längd

•kunna växla mellan olika längdenheter

•känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt

•kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

•kunna räkna ut figurens omkrets

MATTEORD

sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd och omkrets

 

 

Genomförande

Vi jobbar med geometri på egen hand och i grupp. Vi har gemensamma genomgångar varje vecka. Vi kommer att jobba med både praktisk matematik och problemlösning. Vi kommer att göra diagnos 3 och avsluta med ett matematikprov.

 

Bedömning

Formativ bedömning under periodens praktiska arbete. Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men också fråga när du behöver hjälp och få fler förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnos och skriftligt prov.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback