Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

MEKANISMER - TEKNISKA SYSTEM - FORM OCH FUNKTION

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

..........................Mekanismer - ändrar krafter och rörelser................. ....................Tekniska system för energi, varor och personer............. .....................................Form och funktion.......................................

A.  MÅL OCH SYFTE

        Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.                                                                     (Skolverket Lgr 11)

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

      Här får du möjlighet att lära dig:

 • mer om rörliga delar och mekanismer.
 • att systematiskt analysera användadet av mekaniska komponenter.
 • mer om system för transporter, produktion, återanvändning och återvinning samt ett etiskt perspektiv på dessa områden.
 • att se tekniska perspektiv på resursutnyttjande och miljö.
 • använda rätt ord och begrepp vid olika tekniska lösningar.
 • mer om energiteknik.
 • och få insikter i hur energitekniken har utvecklats.
 • varför ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter spelar roll vid teknikskiften.
 • att kritiskt granska energiutnyttjandet i olika former.
 • analysera bruksföremål i ett designperspektiv
 • den tekniska processen vid framtagandet av nya idéer.
 • dokumentera designprocessen.
 • hur viktigt det är att kunna visualisera en idé.
 • teknisk ritning, några baskunskaper.
 • hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

C.  METOD FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • Föreläsningar
 • Diskussioner i mindre och större grupper
 • Övningar och konstruktioner i olika material
 • Individuella instruktioner
 • Pedagogiska filmer och litteraturstudier

D.  VISA LÄRANDE

 • I samband med övningar, konstruktioner, diskussioner samt vid muntliga och skriftliga redovisningar finns möjlighet att visa lärprocessen.

Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Form och funktion - designprocessen