Skolbanken Logo
Skolbanken

HAGEN fsk FRÖERNA läsår 2017/2018

Hagens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Lunds Kommun har valt värdeorden LYSSNA LÄRA LEDA – där lyssnandet står för öppenhet för nya perspektiv och en stark demokrati. Vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa. Att leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. På Hagens förskola arbetar vi mycket med våra lärmiljöer för att skapa nyfikna, forskande barn och pedagoger. Vi tror på det kollegiala lärandet där både barn och vuxna lär varandra, men också ett kollegialt lärande vuxna emellan. Vi verkar tillsammans och drar nytta av varandras kompetenser.

 

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Verksamhetens utvecklingsområde och målbeskrivning:

1. Naturvetenskap- vi ska undervisa i vikten av att ha ett varsamt förhållande till vår värld

  • Alla barn ska få en ökad förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp
  • Ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt ska prägla förskolans utbildning
  • Förskolans undervisning ska ge barnen möjligheter att utforska naturvetenskap, fysikaliska fenomen och kemiska processer och ge barnet ett ökat kunnande inom området

2. Matematik - barnen ska få ökad medvetenhet om matematik och få ett förändrat kunnande om vad matematik i vardagen kan innebära

  • Barnen ska ges möjligheter i undervisningen att få föra matematiska resonemang för att lösa egna och andras problemställningar
  • Barnen ska få ökad kunskap kring rum, form, läge, riktning, mängder, antal, ordning och tal och för talbegrepp för mätning, tid och förändring
  • Undervisningen ska ge barnen möjligheter för att på egen hand kunna undersöka, reflektera och pröva matematik i sin vardag

3. Digitala verktyg

  • De digitala verktygen ska vara integrerade i verksamheten. Alla barn ska få tillgång till att möta digital teknik på förskolan, vilket ger barnen ytterligare ett språk att försöka förstå världen på
  • Digital teknik ska underlätta reflektionsmötena tillsammans med barnen, vilket ska vara en del av deras vardag
  • De digitala verktygen ska skapa nya möjligheter för barnen att vara utforskande, nyfikna och öka lusten för att lära och öppna upp för ett tvärvetenskapligt arbete    

 

Var befinner vi oss idag? Vilket projekt har vi valt och varför? (syfte)

1. Naturvetenskap Utifrån läroplanens uppdrag har vi bestämt att vi arbetar med ett gemensamt projektområde, nämligen med de fyra elementen: vatten, jord, eld och luft. Alla undervisningsgrupper kommer att börja arbeta med vatten som projekt för att barnen ska få ökade och fördjupade kunskaper kring ämnet naturvetenskap

2. Matematik Vi som arbetar i förskolan ska får ett fördjupad förståelse kring vad matematik i vardagen kan vara för att vi på ett medvetenhet sätt ska kunna planera, iscensätta och följa upp verksamhet i förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter

3. De digitala verktygen ska vara/ge barn ytterligare ett språk att kommunicera på. De ska skapa nyfikenhet och en lust till att vilja lära. De digitala verktygen ska vara ett komplement i barnens lärmiljö, till det som finns, för att skapa bredd och fördjupning i lärandet.

 För varje aktiviteter som vi iscensätter observerar vi barnen och reflekterar med varandra hur vi ska utmana barnen vidare baserat på det vi gjort. Vi försöker att genomsyra projektet av matematik, naturvetenskap och använda de digitala verktyg som passar för varje aktivitet. Vi avser att arbeta på ett utforskande och lekfullt sätt där vi lyssnar in barnen och försöker tolka vad de är nyfikna på. Våga stanna upp vid moment som tycks små ur ett vuxenperspektiv, men som ur ett barns perspektiv är stort! 

 

2. Planerade insatser (hur gör vi?)

På Dokumentationsväggen i kapprummet sätter vi redan upp senaste veckans aktivitet i undervisningsgruppen, tanken är att vi ska ha en levande reflektionsvägg där vi aktivt reflekterar med barnen. Dokumentationerna i hallen mot Grenen är till för föräldrar och pedagoger för att få en översikt och för att kunna följa processen. Lärmiljön håller vi aktiv och den får utvecklas i takt med vårt tema "Element Vatten". Vi passar på att introducera och bekanta barnen med nya material och estetiska läroprocesser där de passar in.

I undervisningsgruppen använder vi oss aktivt av Smartboard då vi tittar på stillbilder, filmer eller läser böcker via Ipaden.Vi jobbar vidare med befintlig miljö. Vi fördjupar och utvecklar utifrån barnens intresse och synliggöra de processer som pågår. Köper in och tillför material till de hörnor som vi ser används mycket.

Vi vill fortsätta att få in matematik i vardagliga situationer och synliggöra både för barnen och för oss själva samt att vi använder korrekta matematiska begrepp. Att vi använder fruktstunden till en planerad aktivitet där vi t ex leker affär, delar lika, gör diagram. Att vi är närvarande pedagoger som i frialeken ställer frågor och uppmuntrar barnen att verbalisera och att använda rätt terminologi.

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

 

När vi synliggör barnens olika aktiviteter ser vi att barnen inspireras/inspirerar varandra och utvecklar idéerna vidare. Vi jobbar för att barnen ska bli självständiga och driva de olika projekten med hjälp av oss. Vi tillför kunskap och material som kan berika. 

Naturvetenskap: Vi vill se en ökad kunskap genom att barnen verbaliserar det vi gjort, och använder nya begrepp. Att de tänker, verbaliserar och handlar utifrån det vi har undervisat och experimenterat med i projektet. Genom upprepning och reflektion ser vi barnens förändrade kunnande. Och genom feedback från föräldrarna och när barnens använder sig av nya begrepp som vi lärt dem, speciellt i den fria leken och utomhus i olika väder.

Matematik: Att vi ser ett förändrat kunnande genom bla. feedback från föräldrarna och när barnens använder sig av nya begrepp som vi lärt dem. Att vi ser att barnen visar i handling det dom har tänkt och uttryckt själva.

De digitala verktygen: Att barnen kan se fördelar med att använda digitala verktyg som hjälpmedel. Att barnen för ökad kunskap för att de finns olika sorters digitala verktyg. Att barnen självständigt kan använda tex kamera och ipad.

 

4. Metodval 

Vi dokumenterar fortlöpande i reflektionsmallar där vi ser barnens lärprocesser.

På Dokumentationsväggen i kapprummet sätter vi redan upp senaste veckans aktivitet i undervisningsgruppen, tanken är att vi ska ha en levande reflektionsvägg där vi aktivt reflekterar med barnen. Dokumentationerna i hallen mot Grenen är till för föräldrar och pedagoger för att få en översikt och för att kunna följa processen. Lärmiljön får utvecklas i takt med vårt tema "Element Vatten". Vi passar på att introducera och bekanta barnen med nya material och estetiska läroprocesser där de passar in. Vi lyssnar in barnens funderingar och tankar och uppmuntrar dem till att reflektera tillsammans. När vi är uppdelade i mindre grupper (tex undervisningsgrupper) har vi möjlighet att lyssna in enskilda barn och deras hypoteser med det vi gör, på så sätt fortgår processen. När vi synliggör barnens olika aktiviteter ser vi att barnen inspireras och utvecklar idéer.

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback