Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott och hälsa åk 6

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Rörelse

Genom lektioner både inomhus och utomhus (i idrottshallen, på skolgården och i vår närmiljö) kommer du att träna din rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter. Du kommer även att delta i danser och i rörelser som görs till musik.

En eller två gånger per läsår är vi i simhallen och har idrottslektionen där. Du kommer att få lära dig om hur du kan använda hjälpredskap för att kunna hjälpa någon som är i en nödsituation vid vatten under olika årstider. När vi är i simhallen visar du dina kunskaper praktiskt.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kombinera de motoriska grundformerna i olika aktiviteter, (Ex. att springa OCH studsa en boll).
 • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser så att de passar till aktiviteten, (Ex. att röra på dig så att det är möjligt att passa till dig vid lagbollspel, göra en lagom hård passning eller att ta i lagom hårt med kroppen).
 • Din förmåga att anpassa dina rörelser i danser och rörelseaktiviteter så att de passar till musikens takt och rytm.
 • Din förmåga att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Att du kan rädda en kompis med hjälpredskap i simhallen och att du kan förklara hur du ska göra för att rädda någon vid vatten under vintertid.

 

Friluftsliv och utevistelse

Du kommer att lära dig att orientera med hjälp av kartor. Ju äldre du blir, desto fler moment kommer in i undervisningen, så som t.ex. att du ska få lära dig om hur en kompass fungerar och hur den kan hjälpa dig att passa kartan efter verkligheten. Vi orienterar på skolgården, men provar även på våra närmiljöer i Jordbodalen och Ramlösa Brunnspark.

Vi repeterar också Allemansrätten och fördjupar oss i den så att du känner till vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistas i naturen. Vid några lektionstillfällen kommer du att få prova på aktiviteter som hör till friluftsliv. Under alla lektioner utomhus visar du att du kan följa Allemansrättens regler. 

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna delta i aktiviteter i utemiljön under olika förhållanden, så som under olika årstider.
 • Din förmåga att kunna anpassa dig till Allemansrättens regler när vi är i naturen, samt kunna uppge dina rättigheter och skyldigheter enligt den.
 • Din förmåga att kunna orientera med hjälp av kartor i din närmiljö.

 

Hälsa och livsstil

Undervisningen i hälsa och livsstil innebär bland annat att du kommer att lära dig vad olika slags träningsformer (så som t.ex. konditionsträning) kan ha för effekter på din hälsa, både din fysiska hälsa och hur du mår inom dig (psykiska hälsa). 

Du kommer att få träna på att använda passande ord för att kunna beskriva känslan du har i kroppen efter eller under en aktivitet. 

Vad som är viktigt att tänka på för att försöka undvika skador kommer du också att få lära dig. 

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna skriva och/eller prata om de fysiska aktiviteter som du varit med om
 • Din förmåga att kunna diskutera hur olika aktiviteter hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga
 • Din förmåga att kunna beskriva hur man kan förebygga skador

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback