Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation och division åk 4 ht-17

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Här får du förstå hur addition och multiplikation hör ihop. Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60, 5 x 600. Kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536. Förstå hur multiplikation och division hör ihop. Kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3. Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du ska kunna

Centralt innehåll

När du arbetet med detta arbetsområde ska du kunna:

-förstå hur addition och multiplikation hör ihop

-kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, tex 5 x 60, 5 x 600

-kunna multiplicera tal som 3 x 47, 2 x 536

-förstå hur multiplikation och division hör ihop

-kunna använda kort division, tex 84/4, 396/3

-kunna välja rätt räknesätt för att lösa textuppgifter

 

Matteord som du ska kunna:

Multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika och kort division.

Genomförande

Vi jobbar med multiplikation och division på egen hand och i grupp. Har gemensamma genomgångar varje vecka. Kommer att jobba med både praktisk matematik och problemlösning. Vi kommer även att göra diagnos 4 mot slutet av arbetsområdet.

Du har 15 min läxa varje vecka. Självklart kan du göra den på läxhjälpen (tis och ons) i H-huset om du inte vill göra den hemma. Jag vill gärna att vårdnadshavaren skriver vecka och signatur i räknehäftet när läxan är gjord.

Bedömning

Formativ bedömning under periodens praktiska arbete. Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men också fråga när du behöver hjälp och få fler förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnos.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback