Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Svenska/Sv A åk 2-3

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." (Lgr 11)

 

Mål att arbeta mot:

 • Kunna läsa bekanta texter med flyt.
 • Kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.
 • Kunna föra resonemang om text samt relatera till egna erfarenheter.
 • Kunna läsa faktatext och använda innehållet.

 

 • Kunna skriva läsligt för hand samt på Ipad.
 • Kunna skriva berättande text, med tydlig handling.
 • Kunna söka information och skriva enkel faktatext.
 • Kunna stava ord som används ofta.
 • Kunna använda sig av stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 

 • Kunna berätta så att andra lätt förstår.
 • Kunna ge och ta enkla instruktioner.
 • Kunna samtala genom att ställa frågor, framföra åsikter och ge kommentarer.

Arbetssätt:

 • Vi arbetar både i grupp och enskilt.
 • Vi jobbar med läseboken, arbetsboken och läxboken "ABC-klubben". 
 • Vi arbetar efter modellen "en läsande klass"
 • Vi skriver texter, både enskilt och i par eller grupp.
 • Samtal kring det skrivna och lästa
 • Vi övar på att berätta, förklara samt lyssna.
 • Vi väver in svenskan i våra temaarbeten. Då får vi naturliga tillfällen att söka, samla och skriva fakta.
 • Vi skriver texter både för hand och på Ipad. 

 

Bedömning

Hur bedömer vi?

 • Observationer av pedagogen (vad och hur eleven presterar).
 • Tester.
 • Samtal mellan elev-pedagog.
 • Matris "nya språket lyfter" 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Matriser i planeringen
Nya språket lyfter A-D
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter