Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering i svenska för A

FD Toltorps förskola medarbetarsamtal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Nu ska vi bland annat arbeta med att läsa olika texter från olika kulturer och tider. Vi ska också skriva olika texter.

Tidsperiod v. 2-8  2018

Så här kommer vi att arbeta:

Mål:

A medverkar i läsande av och samtal om berättande texter och i samtal om berättande texter från andra kulturer och tider samt känner igen alla bokstäver. (observationspunkt 8)

A skriver texter på dator och för hand med olika syften och budskap och medverkar i att strukturera texterna genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt och i att använda digitala verktyg. (observationspunkt 10)

Aktiviteter:

Läser böcker och låter A följa med i texten.

A läser för klassen/gruppen och visar bilder.

Samtalar/ställer frågor kring sångtexter ,beskrivande texter,  i sagor med och utan text samt under pågående arbetspass i något ämne.

Träna pennfattning och spåra i stenciler, ipadprogram, plusplus, pärlor, vaxband, piprensare, sand, punktskrift etc.

Lättläst text med läxa, svara muntligt med meningar

Träna läsförståelse medan du läser med A. Frågor vid läsandet; ja/nej, vem?, var? vad? hur många? varför?

Förstärker med kommunikationskartor på widgit go.

Läser om djur och sagor från olika kulturer, om världsdelar/länder och tidsepokrar samt  tittar på filmer.

Skriver olika (såsom återberättande, faktatext, sammanfattningar etc) texter på symwriter med hjälp av pedagog som skriver ned A:s formuleringar.

 

 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

 (se nedan)

Jag kommer att bedöma din förmåga att  medverkar i läsande av och samtal om berättande texter och i samtal om berättande texter från andra kulturer och tider när:

* Du deltar i samtal om texters innehåll och budskap utifrån bland annat egna erfarenheter och kunskaper

* Du deltar i läsande av enkla sagor från olika delar av världen och  från olika tider och  själv läser meningar eller hela stycken.

 

Jag kommer bedöma din förmåga att skriva texter på dator och för hand med olika syften och budskap och att  medverka i att strukturera texterna genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt och i att använda digitala verktyg när:

 

* Du med stöd av pedagog och eller symwriter skriver olika enkla och i förlängningen mer avancerade texter på datorn.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.

Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback