Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Matematik åk 1-3

Capellaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 december 2017

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Läromedel 

Vi använder Favoritmatematik från Studentlitteratur. Matrisen omfattar Favorit matematik 1A-3B.

 

Förmågor som ska utvecklas är att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • förstå ett stapeldiagram. Att själv kunna fylla i och läsa av ett stapeldiagram, samt kunna jämföra staplarna. 

 

Så här ska vi öva

 • Vi lär oss siffrorna 0-20, samt arbetar med sambandet mellan antal och tal. Detta gör vi med bland annat konkret material, så som kuber och tiobrickor.
 • Vi övar att ramsräkna framåt och bakåt, 0-20.
 • Vi övar talföljden.
 • Vi övar naturliga tal, 0-100.
 • Vi övar att dela upp tal med hjälp av kuberna för att synliggöra att t ex talet 3 kan vara 2 + 1.
 • Problemlösning, där vi arbetar med matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Vi övar oss att resonera matematiskt.
 •  Vi använder oss av konkret material, som t ex kuber, tiobrickor, bilder och symboler.
 • Vi använder smartboarden för att synliggöra och tydliggöra lärandet.
 • Vi övar huvudräkning och skriftliga beräkningar, genom räkneberättelser.
 • Vi övar att använda miniräknare.
 • Vi kommunicerar, lyssnar till och tar del av andras beskrivningar, förklaringar och argument.
 • Vi övar och prövar enskilt och i grupp.
 • Vi arbetar med talkamrater, samt uppdelning av tal.
 •  Vi övar att se mönster och fortsätta ett givet mönster.
 • Vi räknar med pengar, 0-100, genom elevnära situationer som eleverna kan relatera till. Kan räkna ut en summa samt hur mycket pengar som är kvar.
 • Vi använder oss av geometriska former, där vi övar dess namn samt olika begrepp som t ex hörn och sida. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter