Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering i svenska förJ.W

FD Toltorps förskola medarbetarsamtal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Nu ska vi bland annat arbeta med att läsa olika enkla texter och samtala kring dem. Vi ska också skriva olika korta bildtexter.

Tidsperiod v. 2-8 2018

Så här kommer vi att arbeta:

Mål:

J medverkar i läsande av och samtal om enkla berättande texter, deltar i enkla resonemang om textens budskap och textens uppbyggnad samt förstår koppling ljud-bokstav. (observationspunkt 6 Läsa)

J prövar att på egen hand skriva korta bildtexter på dator och tar hjälp av digitala skrivverktyg. (observationspunkt 7)

Aktiviteter:

Läser sagor från böcker samt gör dem konkreta med hjälp av att använda sagopåsar. Läser/berättar sagor som exempelvis börjar med Det var en gång... , med tydligt slut, exempelvis Sen levde de lyckliga...

J tränar bokstäver med hjälp av stenciler, fonomix, para ihop ord och bild, rimbilder, försöker ljuda bokstäver till ord/namn etc

Samtalar/ställer frågor kring ett innehåll i t.ex. en saga, småböcker (t.ex. Pino) eller ett interaktivt spel; ja/nej, vem? var? vad? hur många? varför? samt  inferensfrågor. Kopplar innehållet till egna erfarenheter.

Vid läsandet/samtalet pratar pedagog med J om berättelsens tre delar: inledning-handling-avslutning och vad /vilka frågor som kännetecknar varje del t.ex. stanna upp och prata om vilken miljö samt vilka personer presenteras i inledningen. Identifiera handlingen; Vad går den ut på? (t.ex ett problem) Ta hjälp av bilderna.

Använd kommunikationskartor för bearbetning av texterna (finns utskrivna och widgit go) samt filmer från sli.

Skriver olika texter såsom återberättande, faktatext, etc på symwriter med hjälp av pedagog som infogar bilder J vill ha.

Låter J skriva till sina "egna bilder"  och läsa därefter, pröva att ljuda ut orden och samtalar om bokstäver som eventuellt fattas.

 

 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

 (se nedan)

Jag kommer att bedöma din förmåga att  medverkar i läsande av och samtal om enkla berättande texter och i enkla resonemang om  textens budskap och textens uppbyggnad  när:

* Du deltar i samtal och resonemang om enkla texters innehåll, budskap och uppbyggnad.

* Du deltar i läsande av enkla sagor, småböcker och själv läser ord och/eller meningar.

 

Jag kommer bedöma din förmåga att på egen hand skriva korta bildtexter på dator medan du tar hjälp av digitala skrivverktyg när:

 

* Du med stöd av pedagog och eller symwriter skriver olika enkla texter på datorn.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.

Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback