Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 8

Språket i språket - svenskans dialekter

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 11 december 2017

I Västergötland är du "åpen" om du roffar åt dig. I Halland är du "hång". Vilket ord använder man i Skåne? Det här och en hel del till gällande dialekter i svenskan och ords ursprung kommer vi att fokusera på under några veckor framöver. Vi beräknar hålla på mellan vecka 45-50.

Bedömning – så här kommer dina förmågor att bedömas:

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal visar du genom hur du, i grupparbetet, förbereder dig och genomför din del av redovisningen. Både innehåll och hur du genomför redovisningen bedöms. Du kommer också bedömas i ert gruppsamtal om ett etiskt dilemma. Du visar dina förmågor genom att både leda samtalet på ett tydligt sätt och presentera dina egna tankar och koppla ihop dem med de etiska modellerna som ni har pratat om i SO:n.

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift visar du i din resonerande text om din egen relation till dialekter. Genom att uttrycka dig på ett tydligt sätt, med ett korrekt språk och bra meningsbyggnad så visar du en bättre kvalité.

Din förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, visar du genom att på egen hand och med hjälp av din grupp hitta tillräckligt med information om er dialekt samt att ni har använt er av flera olika sorters källor. DU skall också ha funderat över de källornas trovärdighet och relevans för arbetet.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

V 45

Onsdag: Sista lektionen att jobba med era berättelser.

Torsdag: Genomgångsfilm Portal ”Språk i språket”. Läsa i Portalboken s 256-259. Diskussion.

Fredag: Genomgång om bedömningsuppgiften och utdelning av planeringshäfte. Gruppindelningar och genomgång av uppgiften. Kom ihåg att skriva ner dina källor hela tiden. Veckans ord: Smilla

v 46

Onsdag: Hur får vi in nya ord i språket? Genomgångsfilm från Portal.

Torsdag: Genomgångsfilm Portal ”Att välja ut information”. Källkritik. 

Fredag: Grupparbete. Titta på filmer gruppvis. Veckans ord: Kevin

V 47

Onsdag: Grupparbete

Torsdag: Grupparbete

Fredag: Grupparbete. Veckans ord: Olle

v 48

Onsdag: Tvärgruppsredovisningar.

Torsdag: Skriv ner ditt källresonemang och lämna in

Fredag: Bedömningsuppgift där du resonerar om din egen och andras användande av dialekt.

Veckans ord: Astrid

V 49

Onsdag: Skriv klar din resonerande text om dialekter och lämna in. Utvärdera på Unikum.

Torsdag: Titta på ”Skicka vidare”

Fredag: Titta på ”Skicka vidare” Veckans ord: Theo

V 50

Onsdag: Förberedelser för gruppdiskussioner om etiska dilemman i ”Skicka vidare”

Torsdag: Smågruppsdiskussioner, som filmas och bedöms i svenska och i so.

Fredag: Utvärdera ”Dialekterna”. Kahoot. Veckans ord: Agnes

 

 

Bedömning - detta kommer att bedömas:

Er muntliga redovisning: Ni skall kunna redogöra för er dialekts ursprung (dvs historia och påverkan), inom vilket område dialekten talas, några utmärkande drag, ge exempel på ord (och deras betydelse)  samt spela upp ett klipp från YouTube eller dylikt där de som lyssnar på din redovisning får höra hur det kan låta. Du har fyra lektioner på dig att förbereda/samla fakta till redovisningen. 

En skriftlig redogörelse över de källor ni har använt (den delen kan ni göra gemensamt i gruppen), samt ett resonemang om vad som gör de källorna trovärdiga och lämpliga för syftet. Ju fler aspekter av trovärdighet och lämplighet du lyfter fram desto bättre kvalité har ditt resonemang. Du har ett lektionstillfälle på dig till att skriva ihop detta (efter redovisningen). Det röda här utgår på grund av tidsbrist, men står med i matrisen pga att jag inte kan ändra i matrisen under arbetets gång.

En skriftlig resonerande text om din egen och andras användning av dialekter. Här skall du med hjälp av ett antal stödfrågor resonera om de dialekter du har kommit i kontakt med och i vilken mån du själv förstår och använder dialekt. Du skall också förklara om du tycker det är fult eller fint med dialekt och varför. Du har två lektionstillfällen på dig till detta.

Er gruppdiskussion i sv/so. Här ska du förbereda dig för att leda en diskussion kring ett etiskt dilemma, genom att presentera diskussionsfrågan och ge din syn på den, samt fråga var och en av de andra i gruppen hur de tänker. Försök att se på problemet ur olika vinklar och se till att alla kommer till tals. Du har en lektion till förberedelser och en lektion till genomförande av era diskussioner.

Utvärdering - processlogg

Efter arbetsområdet kommer jag, Debbie, att lägga upp min bedömning av det du har gjort under området. Dessutom ska du som elev skriva en utvärdering av området i kommentarsfältet här under. Var noga med att motivera dina svar eftersom tanken är att du skall ha nytta av dessa utvärderingar inför nästa område.

1. Titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(detta behöver du inte skriva)
2. Vad har varit bra med projektet?
3. Vad kan förbättras? (upplägg)
4. Vilken del har du upplevt som:
a. Roligast b. Lättast c. Svårast d. Störst utmaning
5. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?
6. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

7. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Språket i språket- dialekter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback