Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska - läsa, skriva och tala åk 4-6

Korpadalsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Vi ska arbeta med att bearbeta sina texter både för hand och med hjälp av datorn. Du ska få träna på att skapa texter där du kombinerar ord, ljud och bild. Du ska läsa olika typer av texter.

Kursplanens syfte

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven kan

Konkretisering av syfte

Skriva

 • Kunna ändra och bearbeta sina texter både för hand och med hjälp av datorn efter att själv ha läst igenom texten och även efter att ha fått respons.
 • Kunna skriva olika typer av  texter  t.e.x berättelser, argumenterande texter, brev och annonser.
 • Kunna skapa en text där man kombinerar ord, ljud och bild t.e.x en powerpointredovisning.
 • Kunna anpassa språket i texterna efter mottagaren.
 • Med hjälp av stödord eller tankekarta kunna formulera en egen text med fakta från flera källor.

Läsa

 • Kunna läsa skönlitteratur , faktatexter och andra typer av texter anpassade för åldern med flyt samt kunna sammanfatta och förstå textens innehåll.
 • Kunna söka information på olika sätt t.ex. i faktaböcker och på internet samt kunna värdera om informationen kan vara sann.
 • Känna till några kända barn och ungdomsförfattare och deras böcker.

Tala

 • Kunna berätta muntligt om olika ämnen och om sådant man har varit med om, ibland med hjälp av stödord, bilder och digitala medier.
 • Kunna argumentera för din åsikt i olika samtalssituationer t.ex. på ett klassråd.

Språklära

 • Kunna använda de vanliga skiljetecken som punkt, frågetecken och utropstecken samt stor bokstav på rätt sätt. Känna till att man använder kommatecken vid uppräkningar i en text.
 • Kunna stava de vanligaste orden.
 • Kunna skilja på huvudsats och bisats.
 • Kunna använda dig av rätt böjningsformer av ord t.e.x skära, skar, skurit.
 • Kunna ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och pronomen och deras olika böjningsformer.
 • Kunna använda en ordlista för att hitta betydelsen av ett ord och för att stava rätt.

Arbetssätt/undervisning

Vi kommer att gå igenom hur man skriver olika typer av texter t.ex. insändare, brev, recensioner, egna berättelser och faktatexter. Du kommer också att få skriva egna texter av olika typ, ibland med hjälp av stödord eller tankekarta. Du kommer att få bearbeta dina texter efter respons. Det kan betyda att du får förbättra innehåll, språk och stavning.

Vi kommer att repetera ordklasserna och gå igenom deras olika böjningsformer. Du kommer också att få lära dig hur meningar kan vara uppbyggda med hjälp av huvudsats, bisats och sambandsord. Vi kommer att repetera olika skrivregler som t. ex. när man sätter ut punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken. Du kommer att få ytterligare träning på alfabetisk ordning då du arbetar med ordlistan.

Du kommer att få läsa skönlitterära böcker, som du valt själv ,men vi kommer också att ha olika typer av läsprojekt där vi lärare har valt böckerna. Vi kommer att arbeta med några olika barn och ungdomsförfattare och läsa några av deras böcker. Vi kommer att diskutera hur man kan värdera om informationen i faktaböcker och på internet kan vara aktuell eller sann.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att skriva olika typer av texter, som är begripliga för mottagaren.
 • Din förmåga att använda ett varierat språk i dina texter.
 • Din förmåga att använda vanliga skiljetecken som punkt, frågetecken och utropstecken samt stor bokstav på rätt sätt.
 • Hur väl du kan stava de vanligaste orden.
 • Hur väl du kan sammanfatta och tolka en text som du har läst.
 • Hur väl du kan genomföra en muntlig redogörelse.
 • Hur väl du kan framföra dina åsikter och ställa frågor vid gemensamma samtal i klassen.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Matriser i planeringen
Svenska år 4-6 Läsa, skriva, tala och lyssna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback