Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns inflytande Månstenen 2017-2018

Stormhattens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 december 2017

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Planerade insatser

Röstning

För att skapa förståelse för vad inflytande, röstning och majoritet innebär vill vi genomföra olika omröstningar under fokusområdet och i samband med detta benämna begreppen. Vi vill visa olika metoder att rösta på - öppna val, hemliga val och med hjälp av olika material.

Valtavlan

Under Normer och värden har vi pedagoger ansvarat för att hålla i våra valmöten och under dessa har vi visat olika metoder som avgör i vilken ordning barnen ska välja rum. Under Barns inflytande vill vi ge barnen möjlighet att hålla i egna valmöten. Vi tänker att dessa valmöten kommer att hållas i våra mindre grupper.

Barnkonventionen

För att belysa barns rättigheter kommer vi att läsa “Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen” och ha boksamtal kring dessa för att barnen ska få uttrycka sina tankar och åsikter om barnkonventionen.

Bloggen

Genom att låta barnen uttrycka sina tankar och åsikter kring det vi gör på förskolan, vill vi öka deras inflytande i vårt arbete med bloggen på Unikum.

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

  • Våga tala om vad de vill och tycker i olika situationer

  • Vid behov be om hjälp att välja
  • I ord och handling visa att de förstår på vilket sätt de är med och påverkar sin vardag på förskolan

Metodval

I film, foto och text kommer vi att dokumentera de kännetecken och effekter vi ser som går att koppla till fokusområdet.

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "Jag tycker..."


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback