Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lilla Aktuellt Skola

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 september 2019

Vi ser på veckans händelser i "Lilla aktuellt". Efteråt diskuterar och reflekterar vi kring det vi sett och det eleverna uppmärksammar lägger vi störst tonvikt vid. Vi drar paralleller till oss själva, vårt samhälle, vår omvärld och våra livsvillkor, samt tar fram världskartan och orienterar oss efter den.

Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (sv)

Välja och använda språkliga strategier (sv)

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentrea utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (sh)

 

Konkretiserade mål 

Du ska kunna använda olika sätt att uttrycka dig på.

Du ska kunna värdera och uttrycka olika ståndpunkter i olika samhällsfrågor/världshändelser.

Du ska ta ställning & uttrycka åsikter i olika samhällsfrågor/världshändelser.

Du ska resonera och argumentera i olika samhällsfrågor/världshändelser.

 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt.

Vi kommer diskutera innehållet.

Vi kommer att uttrycka egna tankar och reflektioner kring det vi ser och hör.

Vi kommer arbeta med nutidsfrågor.

 

Bedömning

Du visar din förmåga genom samarbete, kunna sammanfatta, framföra egna åsikter och ställa frågor.


Läroplanskopplingar

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter