Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Den industriella revolutionen

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Under veckorna 42 - 47 kommer vi att arbeta med den industriella revolutionen då vi gick från hantverk till maskintillverkning i fabriker. Vi kommer att ta upp såväl orsaker som konsekvenser som påverkan på dagens samhälle och vilken tänkbar utveckling det kan bli i framtiden. En del i arbetet kommer att handla om historiska källor och trovärdighet/relevans kring dessa.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Se kopplingarna till ämnets syfte och det centrala innehållet längre ner. 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas


Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. (Hi1)

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. (Hi1)

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. (Hi1)

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. (Hi2)

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. (Hi2)

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. (Hi2)

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. (Hi3)

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. (Hi3)

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. (Hi3)

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. (Hi4)

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. (Hi4)

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. (Hi4)

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. (Hi5)

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. (Hi5)

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. (Hi5)

 


Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, (Hi6A)

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, (Hi6A)

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, (Hi6A)

och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. (Hi6B)

 

och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. (Hi6B)

och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. (Hi6B)

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. (Hi7)

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. (Hi7)

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. (Hi7)

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Hi8)

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. (Hi8)

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Hi8)

 

När du för resonemang kring olika saker ska du framförallt tänka på att:

 • Motivera dig utifrån faktakunskaper
 • Föra resonemang ur olika perspektiv (t ex direkta och bakomliggande orsaker, kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Perspektiven kan även beröra ekonomi, sociala förhållande, politik, miljö, globala och lokala förhållanden)
 • Föra resonemangen i flera led.
 • Att visa på komplexa samband (hur olika faktorer påverkar varandra)
 • Dina resonemang ska vara logiska.
 • Skilja på fakta och värderingar.
 • Att växla mellan olika perspektiv (t.ex. när du för fram egna ståndpunkter)

 

UNDERVISNING – DETTA KOMMER VI ATT ARBETA MED

För att skaffa sig grundkunskaper om den industriella revolutionen kommer ni att arbeta med uppgifter till läroböckerna. Dessutom blir det genomgångar, gemensamma övningar, diskussioner och filmvisningar.

Vi kommer att arbeta med orsaker till och konsekvenser av den industriella revolutionen. Vi kommer även att ta upp och använda historiskt källmaterial såväl i övningar som i bedömningsuppgifter. Detsamma gäller för hur historia kan och har använts på olika sätt och för olika syften.DESSA DELAR AV DITT ARBETE KOMMER ATT BEDÖMAS

 • Skriftligt avslutande prov vecka 47. Provet är uppdelat på två tillfällen. Provet kommer att beröra följande:
 1. Orsaker till den industriella revolutionen.
 2. De stora dragen rörande de förändringar som följde med den industriella revolutionen.
 3. Hur den industriella revolutionen påverkat dagens samhälle.
 4. Hur den framtida utvecklingen kommer att se ut med utgångspunkt från dina kunskaper om utvecklingen i historien hittills
 5. Hur historia kan användas för olika syften
 6. Att använda och analysera historiska källor

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats (besvara utvärderingsfrågorna i kommentarsfältet, längre ner) och det kommer även jag göra. Dels genom att i matriserna på unikum markerar hur långt du kommit på respektive kunskapskrav som vi har arbetat med, dels genom en motiverande och framåtsyftande kommentar. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Historia Lgr11 Strandängsskolan 7 -9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback