Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 1

Berättelser

Ramsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 maj 2018

Hur är en berättelse uppbyggd?

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Jämställdhet, skapande

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Historiskt

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Vad ska eleven förstå efteråt?

Hur en berättelse är uppbyggd med: början, problem, lösning och slut.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

  • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: författare, illustratör, inledning, handling.

Eleven ska kunna följande fakta: att genom berättelser kunna urskilja olika delar (början, problem, lösning, slut).

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: skriva en berättelse med dessa fyra delar: början, problem, lösning och slut. Samt att kunna urskilja dessa delar i andra berättelser.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Vad består en berättelse av?

Vad är typiskt för en berättelse?

Vad är en illustratör och vilket arbete utför personen?

 

Vad är en författare? 

 

Kan illustratör och författare vara samma person?

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se matris

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Återkoppling och feedback på genomförda uppgifter och under arbetets gång.

Summativ bedömning: Bedömning av slutuppgift.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Genom gemensamma diskussioner värderas elevernas förkunskaper.

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: Uppgifter som visar på berättelsers uppbyggnad. Högläsning och textsamtal. Gemensamt skapa berättelser med lärarstöd. Gemensamt skapande av berättelser i grupp. Genom multimodalitet skapa berättelser i form av bild, text och film. Avslutande uppgift att enskilt skriva en berättelse med början, problem, lösning och slut.

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Klassrumsarbete enskilt, gemensamma helklassuppgifter, i par och i grupp. Andra miljöer av skola och skolgård i utformandet av multimodala texter.  

Följande material och tekniker används: Olika skönlitterära böcker och bilder, faktaböcker om sagor och berättelser, ipads.  

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Skolverkets bedömningsstöd - skrivutveckling åk 1-3
Uppgifter
Rita bilder till en saga
Gemensam berättelse
Gemensam nämnare
Multimodala texter
Rödluvan- gruppuppgift