Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Biologi, Matematik, Svenska

·

Årskurs:

F

Sverige

Bäckaskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

I detta arbetsområde ska vi arbeta med vårt land, Sverige. Vi ska ta reda på hur det ser ut i de olika delarna av landet, och varför det är så stora skillnader.

Du ska lära dig:

 • att använda geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • att använda dig av kartan och känna till dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • namn och läge på landskap, städer, sjöar, berg etc. i Sverige. 
 • att känna igen och namnge de vanligaste fåglarna i Sverige. 
 • att känna igen och beskriva en av de vanligaste fiskarna i Sverige.
 • att känna igen och beskriva ett av våra svenska rovdjur.
 • en del om det svenska natur- och kulturlandskapet.
 • att göra en muntlig presentation med digitalt stöd
 • att bygga en hemsida

Du ska träna följande förmågor:

 • Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
 • Hantera information: Välja ut information och skapa texter eller berätta.
 • Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
 • Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.
 • Jämföra: Göra jämförelser och beskriva

Hur vi ska arbeta med området:

Du kommer att få bygga din egen hemsida om Sverige. I den kommer du att få lägga in texter, presentationer och annat som du producerar under arbetets gång. 

Vad som ska bedömas:

 • Du ska kunna plocka fakta från olika ställen och bedöma dess användbarhet.
 • Du ska kunna skapa texter och presentationer som handlar om det vi arbetar med. 
 • Du ska kunna beskriva hur människor påverkar naturen.
 • Du ska kunna använda rätt ord och begrepp för sammanhanget. 
 • Du ska kunna redovisa med fungerande inledning, innehåll och avslutning.
 • Du ska kunna peka ut en del landskap, städer, sjöar, floder och hav  i och runt Sverige. 
 • Du ska kunna ge och ta respons i form av two stars and a wish.

 

Hur det ska bedömas:

Vi kommer att bedöma din redovisning och dina faktatexter, hur du diskuterar och resonerar, hur du ger/tar respons och så kommer du att få visa vad du kan i några test. 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Namngeografi Sverige
Lärandematris, muntlig framställan
Biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter