Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Återberättande text - Nyheter åk 5

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 januari 2020

Du ska lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd, vilka typiska språkliga drag den har och skriva en egen tidningsartikel. Du ska också få berätta om en nyhet muntligt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområde ska du träna på att kommunicera och formulera dig i skrift, utifrån hur en tidningsartikel är skriven. Du ska träna på hur språket används i en tidningsartikel. Du ska lära dig hur en artikel är uppbyggd utifrån layout och språkliga drag, för att sedan skriva en egen nyhetsartikel.

Du ska också återberätta en nyhet från en tidning (i pappersform eller på nätet) som du redogör för muntligt. 

Så här kommer vi att arbeta:

  • enskilt och i grupp
  • genomgångar
  • läsa tidningsartiklar
  • övningsuppgifter i Zick-Zack Skrivrummet med layout, språkliga drag som används i tidningsartiklar som verb i preteritum, beskrivande verb, direkt- och indirekt tal, skillnad på fakta och åsikt.
  • skriva en egen nyhetsartikel, arbetet sker enligt skrivprocessens olika steg: 1. planera texten 2. skriva utkast 3. bearbeta texten  4. Få och ge kamratrespons  5. Bearbeta texten ytterligare  6. Göra lay-out + bild och bildtext. 
  • ge och få respons av en klasskamrat.
  • repetera strategier för muntligt framförande
  • ta ut stödord

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Sv; skriva nyhetsartikel, vt-19 åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter