Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3 - 6

SVENSKA

LMH-enheten, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

SVENSKA LÄSA OCH SKRIVA TALA, LYSSNIA OCH SAMTALA BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER SRPÅKBRUK INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK

LÄSA OCH SKRIVA

-Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både uttalade och sådant som står mellan raderna.

-Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och from. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

-Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sammansatta ord.

-Hur man använder ordböcker och andra hjäpmede för stavning och ordförståelse.

TALA, LYSSNIA OCH SAMTALA

Att argumentera i olika smtalssituationer och beslutsprocesser.

-Muntliga presetationer och muntligt berättande för olika mottagare, och information hämtade från vardag och skola. Städord, bilder och digitala medier som hjälpmederl för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation
BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

-Berättande texter och poetiska texter för barnoch unga från olika tiderr, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik,dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor, identites- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellbandling och ltillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialolger.

-Någara skönlitterärt betydelsefulla barn- och ugdomsbossförfattare och deras verk,

-Beskrivande, förklaradne, instruerande och argumenterande texter,  t ex faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll , uppbyggnad och tyypiska språkliga drag.

-Texter som kombinerar ord, bild och ljud, t ex webbtexer, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
SRPÅKBRUK

Språkliga stategier för att minnas och lära, t ex tankekartor och stödord.

-Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och  begrepps nyuanser och värdeladdning.

-Skillnader i språkanv'ndning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, t ex skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

-Språkkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i taland svenska. Några kännetecknnande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. vilka de nationella språken- resp minoritetsspråken är.
INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK

-Informationssökning i några olkika medier och källor, t ex i uppslagsvöcker, genom intervjuer och via sökmotoer på Internet.

-Hur man jjämför källor och prövar deras tillförlitliget med ett källkritiskt förhållningssätt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback