Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik åk 3

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 24 april 2018

Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematikundervisningen kommer du att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Vad ska vi lära oss i ämnet matematik?

De fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. 
Talraden: 0-10000 (föra och följa resonemang kring, ental, tiotal, hundratal samt de hela tusentalen).
Skriftlig räknemetod (uppställning) i addition och subtraktion, med och utan minnessiffra.
Välja och använda en fungerande strategi vid problemlösning.
Likhetstecknets betydelse, samt tolka enkla ekvationer. 
Göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid, vikt, längd och volym och använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Vi lär oss beräkna tidsskillnad. 
Känna igen, namnge och skapa olika geometriska figurer.
Göra enkla mätningar av omkrets och area.
Tolka och skapa egna diagram/tabeller. 
Tal i bråkform (dela upp helheter och antal i olika delar samt namnge delarna som enkla bråk).
Vad symmetri är samt hur vi kan konstruera symmetriska objekt och symmetrilinjer. 
Förstå vad skala är och lära oss begreppen: verklig storlek, förstoring och förminskning. 
Hur vi kan lösa enkla problem med hjälp av miniräknare. 
Vad sannolikhet är och hur vi kan beräkna sannolikheten. 

Varför ska vi lära oss matematik?

Därför att kunskaper i matematik hjälper dig att ta bra beslut i livet.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar,
 • föra och följa matematiska resonemang,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Arbetssätt

Vi har genomgångar inom varje arbetsområde.
Vi arbetar i vår matematikbok "Koll på matematik".
Vi tränar oss med hjälp av digitala läromedel.
Vi arbetar enskilt, i par eller grupp.
Vi diskuterar matematik.
Vi arbetar laborativt, ex mäter volym med vatten. 
Vi spelar olika matematiska spel.
Vi tränar oss på matematik utomhus, ex när vi mäter. 

 Elevinflytande

 • Du själv med och bestämmer om du vill träna mer inom ett arbetsområde eller välja extra utmaningar.
 • Du är med och påverkar hur vi ska träna exempelvis multiplikationstabellerna.

 

Bedömning:
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • utföra beräkningar inom de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division) 
 • föra och följa resonemang kring ental, tiotal, hundratal och hela tusental
 • göra beräkningar med hjälp av uppställning (använda minnessiffra vid addition samt växling vid subtraktion) 
 • lösa enkla problem med hjälp av vald strategi 
 • lösa enkla ekvationer samt visa på förståelse av likhetstecknet
 • visa på tidsskillnad i timmar och minuter 
 • namnge, samt beskriva våra vanligaste geometriska figurer
 • utföra enkla mätningar samt beräkningar av area och omkrets
 • tolka samt skapa olika typer av diagram samt tabeller
 • visa förståelse för samt använda grundläggande bråkbegrepp
 • rita symmetriska bilder efter instruktion samt rita symmetrilinjer
 •  visa förståelse för vad skala är och samtalar om begreppen, verklig storlek, förstoring och förminskning
 • utföra en beräkning med hjälp av miniräknare
 • för och följer resonemang kring sannolikhet 
 • utföra enkla mätningar av:
  - tid, du kan avläsa analog och digital tid. Du känner till enheterna timmar, minuter och sekunder
  -vikt, du kan jämföra och uppskatta vikt. Du känner till enheterna kg och g 
  -längd, du kan genomföra enkla mätningar av längder. Du känner till enheterna m, cm och mm
  -volym, du kan jämföra och uppskatta volym. Du känner till enheterna l och dl

Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter