Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Etik och de fem världsreligionerna åk 6 ht 19

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vi kommer att börja hösten i godhetens tecken och arbeta med etik och goda gärningar. Därefter kommer vi fördjupa oss i de fem världsreligionerna: kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism.

Planering för arbetsområdet etik och världsreligionerna, årskurs 6

Under höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet etik och världsreligioner. Vi börjar med att diskutera identitet och hur ens identitet formas för att därefter gå vidare med etik och goda gärningar. Sedan kommer vi att läsa om de fem världsreligionerna: kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism.

Vi kommer att se filmer och ha mycket diskussioner och samtal kring religionerna och etiska dilemman. Detta arbetsområde kommer att utmynna i skriftliga förhör kring det vi läst och framförallt det vi diskuterat.

Följande centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet etik och världsreligionerna ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

- Etiska begrepp och handlingar

- Heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna

- Samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna

- Att kunna föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott

Arbetssätt

  • Diskutera i grupp
  • Läsa 
  • Skriva
  • Titta på film
  • Studiebesök

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

  • Deltagande under lektionstid, både muntligt och skriftligt
  • Skriftligt test på kristendom, judendom och islam
  • Jämförande uppgift om hinduism och buddism.

Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid.

Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Matriser i planeringen
Världsreligionerna årskurs 6
Uppgifter
Genomgång kristendomen
Uppgift studiebesök
Bildstöd begrepp