Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

LPP svenska som andraspråk årskurs 4 läsåret 2018-2019

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 juli 2018

Så här kommer vi att arbeta med svenska som andra språk.

Svenska årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala/samtala.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla en säkerhet i skrift

 • Kunna bearbeta sina texter utifrån respons
 • Skriva med en tydlig handstil och redigera texter med hjälp av digitala verktyg
 • Kunna stava elevnära ord ex. stavningsregler för dubbelteckning och ng-ljudet
 • Kunna använda olika skiljetecken som punkt, frågetecken och utropstecken
 • Kunna skriva substantiv, verb och adjektiv i rätt form
 • Kunna använda en ordbok och andra hjälpmedel (som digitala verktyg)
 • Skriva berättande texter med olika beskrivningar
 • Skriva beskrivande och förklarande texter ex. faktatexter och arbetsbeskrivningar
 • Skriva texter som förenar ord, bild och ljud

¤ Utveckla en säkerhet i läsning

 • Läsa olika elevnära texter ex. skönlitteratur med flyt
 • Kunna förstå texters budskap genom att återge centrala delar
 • Kunna göra en bokrecension och berätta kortfattat om en författare
 • Kunna söka information och använda olika källor

¤ Utveckla en säkerhet i tal

 • Kunna berätta om sin åsikt i olika beslutsprocessor
 • Hålla ett enkelt föredrag
 • Göra en intervju
 • Kunna olika ord och begrepp för att uttrycka sig tydlig och hur dessa kan hänga ihop samt skilja sig åt ex. synonymer, motsatsord och tröja-kläder

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Strategier för att lära sig
 • Språklekar
 • Lyssna
 • Berätta
 • Diskutera
 • Reflektera
 • Argumentera
 • Lässtrategier
 • Läsa
 • Läsförståelse
 • Högläsning
 • Strategier för att skriva
 • Skriva bokrecension (författare och omdöme m.m.)
 • Skriva olika sorters texter (sagor, berättande, faktatexter och instruktioner, webbtexter m.m.)
 • Handstil
 • Skrivstil
 • Olika sätt att strukturera en text
 • Språkets struktur
 • Stavningsregler
 • Rita/måla
 • Dramatisera
 • Föredrag och redovisa (muntligt/skriftligt)
 • Söka information och kritiskt granska information
 • Självvärdering och respons
 • Intervju
 • Ordlista
 • Digitala verktyg

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta praktiskt och teoretiskt
 • Utgå från elevernas frågor och intressen
 • Använda närmiljön
 • Digitala verktyg
 • Arbeta ämnesövergripande

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Tala
 • Skriva
 • Läsa
 • Hur du använder språket
 • Språklig struktur
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Svenska som andraspråk bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter