Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Jr, Matematik Geometri åk 4 vt-18

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella, samt lära dig mer om vinklar.

Syftet med arbetsområdet

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar: 

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar /…/ och slutsatser.

Centralt Innehåll

Ur det centrala innehållet (årskurs 4-6):

Geometri

Mål

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna:

- känna igen och namnge grundläggande geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella

jämföra och beskriva kunskaper om grundläggande geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella, med hjälp av aktuella matematiska begrepp (både muntligt och skriftligt).

- känna igen och namnge de tre olika typerna av vinklar

- jämföra och beskriva kunskaper om de tre olika typerna av vinklar med hjälp av aktuella matematiska begrepp, (både muntligt och skriftligt).

 

 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Genom samtalet får eleverna chans att kommunicera matematik i olika sammanhang, vilket skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för de begrepp som kunskapsområdet innehåller.

Vi varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta genom t ex EPA (enskilt, par, alla) och att tänka, diskutera och resonera i olika gruppkonstellationer.

Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Vi varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att på olika sätt träna på att använda arbetsområdets olika förmågor (känna igen, namnge, beskriva, jämföra, använda aktuella matematiska begrepp) för att befästa grundläggande kunskaper om geometriska objekt ( tvådimensionella och tredimensionella) och vinklar, både muntligt och skriftligt.
Då kommer vi  bl a att använda oss av:
  * övningar på www.nomp.se och www.elevspel.se
  * spel som t ex "Vem har …"
  * övningar i läromedlet "Koll på Matematik"
  * PowerPoints
  * lathundar
  * hemläxor
  * små whiteboardtavlor
  * konkret material av t ex de geometriska objekten, trästickor och tangram

  
  
Aktuella ord och begrepp:

sida, motstående, parallella, hörn, kant, sidoyta, basyta, spets 
vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel
tvådimensionella objekt - cirkel, kvadrat, rektangel, triangel (liksidig, rätvinklig, likbent), romb, parallellogram, polygoner
tredimensionella objekt - kon, cylinder, pyramid, klot, rätblock, kub    

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

  • känna igen och namnge geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella
  • jämföra och beskriva kunskaper om geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella

  • känna igen och namnge vinklar (rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel)
  • jämföra och beskriva kunskaper om vinklar (rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel)

  • förstå och använda arbetsområdets aktuella matematiska begrepp

     


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter