Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Argumenterande text

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Att i textform skapa och utforma en tydlig argumentation och åsikt

Träna på texttypen argumentation och använda det för att diskutera och lära mer om samhälleliga frågor.


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Svenska kunskapskrav år4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter