Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Maskar

Exempelförskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Projekt maskarna är ett projekt som vi har bestämt tillsammans med barnen efter deras intresse.vi valde det för att barnen ska få förståelse för alla djur stora som små. Barnen visar intresset för maskar.

Mål från styrdokument

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

 Vi ser att dessa mål passar in i de kategorier vi valt att jobba med i år: Hållbarhet, Naturkunskap och Naturvetenskapliga fenomen. Vi vill att barnen ska få en relation till Naturen och Djuren. Att de skapa ett intresse för Naturkunskap och en vilja att värna om vår natur. Utifrån observationer har vi upptäckt att barnen uppmärksammat den förändring som sker nu genom årstidsväxlingen sommar till höst.  De visar intresse för  t ex löv, pinnar,svampar och  djur som sniglar och maskar..   

Vi kommer att arbeta med skogen på olika sätt; dels att de får utforska i skogen och dels genom att vi tar med oss material tillbaka till förskolan för skapande verksamhet. Vi kommer även att uppmärksamma skogens djur genom sånger, ramsor och bilder.

Vi ser även att barnen utmanas i motorik och hålla reda på varandra.va ska va i naturen. Vi hittade skräp när vi var i skogen. Barnen har lärt sig att skräp ska inte vara där det gillar inte maskarna då för dom ont i magen.

 

 Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

  • Vill utmana sig själv motoriskt i skogen
  • Visar nyfikenhet för naturen och vill utforska stubbar, löv och grenar och små djur.

 

 

Arbetssätt och metoder:

Vistelser i skogen/Utomhus

Skapande verksamhet

Sång och ramsor

 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogerna observerar barnens nyfikenhet och utforskning av skogen och försöker hitta nya utmaningar för dem.  

Vi vill erbjuda dem en mångfald av olika sätt olika tekniker att undersöka ex maskar.

Barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Vi använder oss av bilder som barnen kan se i deras höjd som dom kan gå och titta på.

 

Samarbete mellan förskola och hem. Vi dokumenterar kontinuerligt och visar för vårdnadshavarna på unikum 

 

 

Litteratur/forskningsanknytning

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée menar att små barn utforskar, undersöker och exprimenterar för att förstå hur världen fungerar (Barn och naturvetenskap-upptäcka, utforska, lära i förskola och skola, 2014) De hävdar också att det både finns skillnader och likheter mellan hur en vetenskapsman och ett barn utforskar naturvetenskap i närmiljön. 

En av förskolans uppgifter är att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. Inte enbart för att barn har behov av rörelse utan för att det är viktigt för barnens totala utveckling. (Grindberg och Jagtöien, Barn i rörelse (2000)

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter