Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Krusboda skola Geografi åk 4, 18/19

Krusboda skola, Tyresö · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Vi kommer inom ämnet Geografi i årskurs 4 arbeta med och utveckla elevens kunskaper om Sverige genom att arbeta i kartboken och träna namngeografi. Vi kommer även att studera olika naturlandskap och resurser samt träna på viktiga geografiska begrepp.

1. Geografi åk 4, Krusboda skola

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

Kunskapsområden:

Livsmiljöer 

- jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, vilka konsekvenser detta får för människa och natur.  ( Inledning kap 1 & 2)

- De Svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kultlandskap.Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

  ( kap 5&7)

- Jordens naturresurser, t.ex vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. ( kap 5 )

- Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.  ( kap 4 ) 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

- Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.  ( Kap 4, 5 & 7)

- Kartan och dess uppbyggnad . ( kap 3 )

- Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, t.ex åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning. ( 2, 3 & 4)

- Fältstudier för att undersöka natur och kulturlandskap, t ex hur märken används i närmiljön. ( kap 2 & 5)

- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. ( inledning & kap 1 - 5)

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

- hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. ( Kap 6 )

- Ojämlika levnadsvillkor i världen, t ex olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. ( kap 2)

 

Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter, studera kartboken samt se "Geografens testamente - Sverige" på ur.se. Eleverna kommer även att få en kort faktatext om Sverige kopplat till skrivuppdraget i skrivarstugan.

Läromedel

- Puls geografi Sverige

- "Geografens testamente Sverige", UR Utbildningsradion.

- Filmer på till exempel ne.se och ur.se

- Atlas (kartbok, grön), Almqvist&Wiksell. 

http://online.seterra.com/sv, https://www.landguiden.se/, www.skolplus.se

 

 

5. Bedömning

Du kommer att bedömas löpande i kunskapsmatrisen. 

6. Kunskapskrav

 
  • Livsmiljöer :
  • har kunskaper om natur & kulturlandskap  
  • kan föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få.
  • i resonemang beskriva samband mellan natur - och kulturlandskap.
  • kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt. 

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter