Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Historia efter 1945

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Vi läser om tiden efter andra världskriget. Om kalla kriget och om hur Warzawapaktens sönderfall. Vi läser också om hur Sverige utvecklades efter andra världskriget och om hur välfärden utvecklades.

Ni får som elever välja om ni vill göra en fördjupningsuppgift eller ett traditionellt prov som examinationsform. Fördjupningsuppgiften kan väljas relativt fritt i samråd med mig.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.

Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav historia åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter